Asmens duomenų tvarkymo forma

Atsižvelgiant į Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, LR Vartojimo kredito, Su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų taikomą reguliavimą, norime Jus informuoti, kad LKU grupės kredito unijos Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:
  • Galimybių pasirašyti su Jumis sutartį vertinimo (kreditingumo vertinimas);
  • Komunikacijos palaikymo su Jumis tikslais.
Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes, priešingu atveju, mes negalėtume Jums pateikti pasiūlymo dėl kredito suteikimo. Jūsų asmens duomenis aukščiau minėtais tikslais tvarkome remiantis sutarties su Jumis sudarymo pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. b p.) ir teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str.1 d. c p.). Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir savo teises bei asmens duomenų saugojimo terminus galite rasti LKU grupės Asmens duomenų tvarkymo politikoje, kuri skelbiama www.lku.lt. Jūsų asmens duomenys bus saugomi LKU grupės politikoje numatyta tvarka ir terminais. Jeigu Jūsų užpildyta paraiška dėl tam tikrų priežasčių bus atmesta, joje surinkti duomenys bus saugomi 1 metus, o po to automatiškai sunaikinami. Šiuo tikslu bus tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: –Asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė, asmens kodas, mobiliojo telefono numeris (-iai), adresas, šeimyninė padėtis, nepilnamečių vaikų skaičius, elektroninio pašto adresas, šeimyninė padėtis, kompiuterio IP adresas, išsilavinimas. –Finansiniai duomenys: darbovietė, gaunamos pajamos, gaunamų pajamų rūšis ir pobūdis; –Finansinių įsipareigojimų ir jų vykdymo duomenys: kredito finansiniai įsipareigojimai, jų rūšys ir sumos, kreditorių pavadinimai ir adresai, kredito reitingas, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, informacija apie nepadengtus įsipareigojimus bei jų mokėjimo istorija, kiti duomenys apie finansinių įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą. Bei esant būtinybei renkame ir kitus duomenis, jei tai neprieštarauja teisės aktams. Informuojame, kad visi ar dalis aukščiau išvardintų Jūsų asmens duomenų Jūsų kreditingumo vertinimo tikslais bus gaunami tiesiogiai iš Jūsų Jums pildant paraišką, iš kitų bankų, kredito unijų ir kredito įstaigų bei finansų įmonių, kurios verčiasi kreditine ir (ar) finansine veikla, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, VĮ Registrų centro ir kitų duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, asmenų, dalyvaujančių duomenų tvarkytojo UAB „Creditinfo Lietuva“ (įm. k. 111689163) administruojamoje kreditų biuro informacinėje sistemoje, Lietuvos banko Paskolų rizikos duomenų bazės ar kitų atitinkamų sistemų ir teikiami bei tvarkomi šių juridinių asmenų: LKU grupės kredito unijų, UAB „Creditinfo Lietuva“ (111689163) ir jos dalyvių, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM, Valstybinei mokesčių inspekcijai, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui, jei pagal įstatymą ar sutartis kredito unija privalo jiems teikti tokią informaciją, taip pat duomenų valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, turint tikslą teikti tokius duomenis teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims, kad šie galėtų įvertinti Jūsų mokumą, valdyti įsiskolinimą, administruoti palūkanų kompensavimą, taip pat draudimo įmonėms, kad jos galėtų tvarkyti įsipareigojimų pagal atitinkamą paskolos, kredito ar kreditavimo sutartį apskaitą tuo atveju, jeigu, sudarius paskolos, kredito ar kreditavimo sutartį, prievolės, atsirandančios pagal sutartį, ir/ar įkeičiamas turtas būtų apdrausti kredito unijos naudai. LKU grupės kredito unijose taikomos visos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi konfidencialiai, apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Jūs turite teisę susipažinti su LKU grupės tvarkomais Jūsų  asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos įstatymų, taip pat nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui, jeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktus. Iš Jūsų ar kitų duomenų valdytojų gauti duomenys be atskiro Jūsų sutikimo nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Duomenų valdytojo rekvizitai: Vytauto Didžiojo kredito unija Juridinio asmens kodas: 112046049 Buveinės adresas: Birutės g. 4-2, Kaišiadorys El. paštas: info@k-u.lt, tel. +370 346 52395 Vytauto Didžiojo kredito unijos duomenų apsaugos pareigūnas (DAP) El. paštas: info@k-u.lt tel. +370 346 52395 Duomenų valdytojų LKU grupei priklausančių kredito unijų kontaktus rasite čia:  https://lku.lt/kredito-unijos/
  • Patvirtinu, kad paraiškoje pateikta visa informacija ir asmens duomenys yra teisingi ir man yra žinoma, jog, nepateikus visos paraiškoje prašomos informacijos, LKU grupė turi teisę nesuteikti mano prašomos paslaugos.
  • Suprantu, kad mano asmens duomenis tvarkys jungtiniai duomenų valdytojai, t. y. LKU grupei priklausančios kredito unijos. Patvirtinu, kad asmens duomenų pateikimo metu man buvo sudaryta galimybė susipažinti su LKU grupės Asmens duomenų tvarkymo politika.
  • Esu informuotas (-a), kad finansavimo ir draudimo (jeigu toks pasiūlymas bus pateiktas) sprendimas gali būti priimamas automatiškai, tačiau, esant Jūsų prašymui, sprendimas gali būti peržiūrėtas su žmogaus įsikišimu.
  • Patvirtinu, kad nesu nemokus (-i), kaip nemokumas apibrėžtas Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme, man nėra ir nebuvo iškelta bankroto byla, nesu ir nebuvau pateikęs (-usi) pranešimo kreditoriams apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ir nesu ir nebuvau pateikęs (-usi) pareiškimo teismui iškelti bankroto bylą. Nėra kitų aplinkybių, kurios gali daryti įtaką mano mokumui ar sutrukdyti vykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus.
Jeigu norėtumėte įgyvendinti aukščiau nurodytas savo teises, turite pateikti prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti, t. y. pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba savo asmens tapatybę patvirtinę teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai Jus identifikuoti. Prašymai pateikiami el. paštu: info@k-u.lt arba paštu: Birutės g. 4-2, Kaišiadorys. Jūsų pateiktus prašymus nagrinėjame ir atsakymą pateikiame ne vėliau kaip 1 mėn. nuo prašymo gavimo dienos.