Narystė

Narystė

Vytauto Didžiojo (buvusi Kaišiadorių) kredito unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba ar mokosi Kaišiadorių sav., Elektrėnų sav., Kauno miesto ir rajono savivaldybių., Prienų r. sav., Jonavos r. sav., Trakų r. sav., Širvintų r. sav. rajonų teritorijose.

Asocijuotais nariais gali būti Lietuvos Respublikoje registruoti ir Kaišiadorių sav., Elektrėnų sav., Kauno m. sav., Prienų r. sav., Jonavos r. sav., Trakų r. sav., Širvintų r. sav. rajonų teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:

 • asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės;
 • kredito unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose Kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą.

Vytauto Didžiojo kredito unijos asocijuotas narys privalo vykdyti visas kredito unijos nario pareigas ir gali naudotis visomis kredito unijos teikiamomis paslaugomis ir nario teisėmis, išskyrus teisę balsuoti, būti išrinktam į kredito unijos valdymo ir priežiūros organus, komisijas, komitetus ir tarnybas.

Narystė Vytauto Didžiojo KU

 • Asmenys norintys tapti Vytauto Didžiojo kredito unijos nariais ir atitinkantys KU įstatuose numatytus reikalavimus, pateikia raštišką prašymą Kaišiadorių kredito unijos valdybai.
 • Užpildo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Asocijuotais nariais norintys tapti juridiniai asmenys, atitinkantys KU įstatuose numatytus reikalavimus, kartu su prašymu kredito unijos valdybai turi pateikti valdymo organų sprendimą įstoti į kredito uniją ir įsigyti pajų, registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas bei informaciją apie tai, ar jie atitinka LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių statusą.
 • Sprendimą dėl naujo nario priėmimo priima kredito unijos valdyba,  PER SAVAITĘ
 • Asmuo, tapdamas Vytauto Didžiojo KU nariu, pateikia reikiamus dokumentus,) ir įmoka Vytauto Didžiojo KU įstatuose nustatyto dydžio pajinį įnašą (minimalus pajinis įnašas – 30 Eur).

Atsiskaitymai su kredito unijos nariais

Kiekvienas Vytauto Didžiojo kredito unijos narys turi teisę savo noru išstoti iš kredito unijos, pateikiant raštišką prašymą Vytauto Didžiojo kredito unijos valdybai. Išstoti iš kredito unijos galima tik pasibaigus finansiniams metams.

Kiekvienam, nusprendusiam išstoti iš kredito unijos, kredito unija grąžina jo turimą pajų, jei narys yra atsiskaitęs su kredito unija. Vytauto Didžiojo kredito unija su išstojusiu nariu atsiskaito, išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą ir kitas išmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo narystės kredito unijoje pasibaigimo dienos. Mirus nariui, jam priklausančios lėšos išmokamos jo įpėdiniams tokia pat tvarka kaip ir išstojimo ar pašalinimo atvejais.

Remiantis kredito unijų įstatymo (įstatymo redakcija nuo 2017-01-01) 14 straipsniu, Vytauto Didžiojo kredito unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais kredito unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, patvirtintus metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti.

Saugus paslaugų naudojimas

Smart-ID naudojimas:

Kredito unijos bei kiti elektroninių paslaugų teikėjai pasitiki Smart-ID priemone, kurią naudoja asmens tapatybės patvirtinimui (PIN1) bei elektroniniam parašui (PIN2). Smart-ID sprendimas atitinka aukščiausius saugos standartus siūlant asmens tapatybės patvirtinimo ir elektroninio pasirašymo priemones. 

Jūsų PIN kodai yra naudojami atitinkamų elektroninių operacijų metu: PIN1 kodą naudosite Jūsų tapatybei patvirtinti kai jungiatės prie el. bankininkystės ar kitų el. paslaugų, o PIN2 kodą naudosite el. dokumentų pasirašymui elektroniniu parašu ir mokėjimo operacijoms patvirtinti. 

Siekiant užtikrinti savo internetinių paskyrų ir operacijų saugumą, Jūs privalote: 

 • NESIDALINTI sukurtais PIN1 ir PIN2 kodais su kitais asmenimis;
  Atminkite – PIN1 kodas apsaugo autentifikavimą, o PIN2 skaitmeninį parašą. Tik Jūs esate vienintelis asmuo, turintis teisę naudoti savo PIN kodus. Jei Jūsų prašo padiktuoti, persiųsti ar įvesti Jūsų PIN kodus kitur, o ne Smart-ID programoje, tai būtų sukčiavimas!  
  Atskleidus PIN kiti asmenys Jūsų vardu galės atlikti mokėjimo operacijas, paimti kreditus ar padaryti kitos finansinės žalos. 
 • PIN kodus Smart-ID programoje įveskite tik tuo atveju jei PATYS iniciavote užklausą;
  Niekada neįveskite PIN kodo, jei patys nepateikėte užklausos! Jei sukčiautojai bandys prisijungti naudodami Jūsų vardą ir įvesite savo PIN kodą – suteiksite sukčiams prieigą prie savo paskyros!  
 • Jei patys neiniciavote Smart-ID užklausos – IGNORUOKITE kodo įvedimą;
  Gavę užklausą įvesti PIN1 ar PIN2 kodą, kurios patys neiniciavote, nesiimkite jokių veiksmų – ji automatiškai pradings po keleto minučių. Tokiais atvejais rekomenduojame pasikonsultuoti su savo kredito unija. 
 • Įsitikinkite kad Jūsų inicijuotoje elektroninės paslaugos operacijos patvirtinimo kodas sutampa su kodu gautu Smart-ID programėlėje;
 • Apsaugokite savo išmanųjį įrenginį įdiegdami apsaugą nuo kenksmingo kodo – naudokite ekrano užraktą, nuolat atnaujinkite įrenginio programinę įrangą bei vadovaukitės ir kitais įrenginio gamintojo rekomenduojamais saugaus naudojimosi principais;
  Savalaikiai atnaujinkite operacinę sistemą ir programas bei įdiegite antivirusinę: tai padės apsaugoti išmanųjį įrenginį nuo įsilaužimo. Programas atsisiųskite tik iš oficialių ir gamintojo rekomenduojamų svetainių („Google Play“, „AppStore“). Rekomenduojame papildomai peržiūrėti įrenginio gamintojo pateiktoje instrukcijoje kitas rekomenduojamas saugaus naudojimo priemones. Nenaudokite klonuotų ar modifikuotos prieigos (angl. „rooted“) įrenginių.  

————

MobileID naudojimas:

Kredito unijos bei kiti elektroninių paslaugų teikėjai pasitiki Mobile-ID priemone, kurią naudoja asmens tapatybės patvirtinimui (PIN1) bei elektroniniam parašui (PIN2). Mobile-ID sprendimas atitinka aukščiausius saugos standartus siūlant asmens tapatybės patvirtinimo ir elektroninio pasirašymo priemones. 

Jūsų PIN kodai yra naudojami atitinkamų elektroninių operacijų metu: sPIN1 kodą naudosite Jūsų tapatybei patvirtinti kai jungiatės prie el. bankininkystės ar kitų el. paslaugų, o sPIN2 kodą naudosite el. dokumentų pasirašymui elektroniniu parašu ir mokėjimo operacijoms patvirtinti. 

Siekiant užtikrinti savo internetinių paskyrų ir operacijų saugumą, Jūs privalote: 

 • NESIDALINTI sukurtais sPIN1 ir sPIN2 kodais su kitais asmenimis;
  Atminkite – sPIN1 kodas apsaugo autentifikavimą, o sPIN2 skaitmeninį parašą. Tik Jūs esate vienintelis asmuo, turintis teisę naudoti savo sPIN kodus. Jei Jūsų prašo padiktuoti, persiųsti ar patvirtinti Jūsų neinicijuotus veiksmus sPINkodais, tai būtų sukčiavimas!  
  Atskleidus PIN kiti asmenys Jūsų vardu galės atlikti mokėjimo operacijas, paimti kreditus ar padaryti kitos finansinės žalos. 
 •  
 • sPIN kodus Mobile-ID įveskite tik tuo atveju jei PATYS iniciavote užklausą;  
  Niekada neįveskite sPIN kodo, jei patys nepateikėte užklausos! Jei sukčiautojai bandys prisijungti naudodami Jūsų vardą ir įvesite savo sPIN kodą – suteiksite sukčiams prieigą prie savo paskyros!  
 • Jei patys neiniciavote Mobile-ID užklausos – IGNORUOKITE kodo įvedimą;
  Gavę užklausą įvesti sPIN, kurios patys neiniciavote, nesiimkite jokių veiksmų – ji automatiškai pradings po keleto minučių, Tokiais atvejais rekomenduojame nedelsiant pasikonsultuoti su savo kredito unija. 
 • Įsitikinkite kad Jūsų inicijuotoje elektroninės paslaugos operacijos patvirtinimo kodas sutampa su gautu Mobile-ID kodu įrenginio ekrane;
 • Apsaugokite savo išmanųjį įrenginį įdiegdami apsaugą nuo kenksmingo kodo – naudokite ekrano užraktą, nuolat atnaujinkite įrenginio programinę įrangą bei vadovaukitės ir kitais įrenginio gamintojo rekomenduojamais saugaus naudojimosi principais;
  Savalaikiai atnaujinkite operacinę sistemą ir programas bei įdiegite antivirusinę: tai padės apsaugoti išmanųjį įrenginį nuo įsilaužimo. Programas atsisiųskite tik iš oficialių ir gamintojo rekomenduojamų svetainių („Google Play“, „AppStore“). Rekomenduojame papildomai peržiūrėti įrenginio gamintojo pateiktoje instrukcijoje kitas rekomenduojamas saugaus naudojimo priemones. Nenaudokite klonuotų ar modifikuotos prieigos (angl. „rooted“) įrenginių.  

———–

Vienkartinio saugos kodo naudojimas:

Vienkartiniai saugos kodai, siunčiami SMS žinute, yra skirti kliento tapatybės identifikavimui el. bankininkystėje ir joje atliktų operacijų patvirtinimui. Vienkartiniai saugos kodai  kurie sudaryti iš 4 skaitmenų  yra siunčiami į Jūsų nurodytą mobiliojo telefono numerį, kiekvieno prisijungimo prie sistemos bei kiekvienos operacijos (išskyrus mokėjimus tarp savo sąskaitų) tvirtinimui. SMS žinute gautas kodas uri būti įvestas el. bankininkystėje “i-Unija”.

Siekiant užtikrinti savo internetinių paskyrų ir operacijų saugumą, Jūs privalote: 

 • NESIDALINTI gautais kodais su kitais asmenimis;
  Atminkite – tik Jūs esate vienintelis asmuo, turintis teisę naudoti savo saugos kodus. Jei Jūsų prašo padiktuoti, persiųsti ar įvesti gautus saugos kodus  ne el. Bankinkystės “i-Unija” lange, tai būtų sukčiavimas!  
  Atskleidus saugos kodą kiti asmenys Jūsų vardu galės prisijungti prie Jūsų el. bankininkystės,  atlikti mokėjimo operacijas ar padaryti kitos finansinės žalos. 
 • Saugos kodus el. bankininkystėje įveskite, tik tuo atveju jei PATYS iniciavote užklausą;
  Niekada neįveskite saugos kodo, jei patys nepateikėte užklausos! Jei sukčiautojai bandys prisijungti naudodami Jūsų vardą ir įvesite savo saugos kodą – suteiksite sukčiams prieigą prie savo paskyros!  
 • Jei patys neiniciavote vienkartinio saugos kodo užklausos – IGNORUOKITE kodo įvedimą;
  Gavę užklausą įvesti saugos kodą, kurios patys neiniciavote, nesiimkite jokių veiksmų ir pasikonsultuokite su savo kredito unija. 
 • Apsaugokite savo išmanųjį įrenginį įdiegdami apsaugą nuo kenksmingo kodo – naudokite ekrano užraktą, nuolat atnaujinkite įrenginio programinę įrangą bei vadovaukitės ir kitais įrenginio gamintojo rekomenduojamais saugaus naudojimosi principais;
  Savalaikiai atnaujinkite operacinę sistemą ir programas bei įdiegite antivirusinę: tai padės apsaugoti išmanųjį įrenginį nuo įsilaužimo. Programas atsisiųskite tik iš oficialių ir gamintojo rekomenduojamų svetainių („Google Play“, „AppStore“). Rekomenduojame papildomai peržiūrėti įrenginio gamintojo pateiktoje instrukcijoje kitas rekomenduojamas saugaus naudojimo priemones. Nenaudokite klonuotų ar modifikuotos prieigos (angl. „rooted“) įrenginių.  

Internetui ir skaitmeninėms technologijoms tapus neatsiejama kasdienybės dalimi, asmens duomenų ir finansinio saugumo užtikrinimas darosi vis opesnė problema. Internetiniai sukčiai tobulėja kartu su technologijomis, nuolat tobulina esamas bei atranda naujas ir vis sunkiau atpažįstamas apgaulės schemas. Žinojimas, kokiais metodais veikia finansiniai nusikaltėliai, gali mus apsaugoti.

Finansiniai sukčiai nesirenka amžiaus ar lyties – į jų „nasrus“ gali papulti bet kuris iš mūsų. Kredito unijos dalinasi informacija ir patarimais, kaip demaskuoti piktus finansinių sukčių kėslus.


Ko kredito unija NIEKADA nedarys?

Kaip apsisaugoti?

·         Susisiekęs kredito unijos darbuotojas NIEKADA neklaus Jūsų vardo, pavardės ir kitų kontaktinių duomenų.

·         Susisiekęs kredito unijos darbuotojas NIEKADA neskubins Jūsų veikti greitai ir atskleisti savo asmens, mokėjimo kortelės ar prisijungimo prie el. bankininkystės duomenis.

·         Kredito unijos darbuotojas NIEKADA neprašys atskleisti Jūsų mokėjimo priemonių asmeninių saugumo duomenų, tokių kaip PIN1 ar PIN2 kodai.

·         Kredito unijos darbuotojas NIEKADA su Jumis nebendraus per tokias susirašinėjimo programėles kaip „Viber“ arba „WhatsApp“.

·         Kredito unija NIEKADA nesiųs el. laiškų, kuriuose prašoma įdiegti papildomą programinę įrangą, siekiant pagerinti el. bankininkystės naudojimosi galimybes.

·         Kredito unija NIEKADA nesiųs internetinių nuorodų į interneto banką ar kitas svetaines su prašymu prisijungti ar kitaip panaudoti mokėjimo priemonių personalizuotus saugumo duomenis.

·         Nuolat atnaujinkite savo programinę įrangą.

·         Nepasitikėkite ypatingai patraukliais pasiūlymais, o prieš imdamiesi aktyvių veiksmų skirkite laiko laiškų, trumpųjų SMS žinučių analizei.

·         Kilus įtarimams apie suklastotą laišką, nespauskite aktyvių nuorodų, neįveskite savo asmens duomenų.

·         Nenaudokite to paties slaptažodžio skirtingose paskyrose, laikas nuo laiko slaptažodžius atnaujinkite.

·         Nesidalinkite asmenine informacija su niekuo – net ir savo šeimos nariais („Smart-ID“, vartotojo vardu, slaptažodžiu , PIN kodu, mokėjimo kortelės duomenimis ir kt.).

·         Netvirtinkite operacijų, kurių patys neiniciavote.

 

Dažniausiai pasitaikančios sukčiavimo schemos*:

 

Sukčiavimas apsimetus finansų įstaigos darbuotoju

Su Jumis susisiekęs kredito unijos darbuotojas prašo atnaujinti duomenis? Kilo sistemos nesklandumų ir paslaugus darbuotojas nori padėti – tereikia Jūsų prisijungimo duomenų ir viską padarys už Jus?

Svarbu! Nei banko, nei Sodros, nei kredito unijos ar bet kurios kitos institucijos arba organizacijos darbuotojas negali prašyti Jūsų prisijungimo ar kitų asmeninių duomenų. Jei taip nutiko – tikriausiai susidūrėte su finansiniais sukčiais.

Kaip atpažinti?

 • Su jumis susisiekti gali ne tik skambučiais, bet ir laiškais ar SMS žinute su aktyvia nuoroda, kuri nukreipia ne į oficialų, o fiktyvų puslapį.
 • Žinutes ir laiškus galite gauti nuo kredito unijos, sukčiams suklastojus siuntėjo vardą.
 • Sukčiai dažnu atveju Jus skubins, ragins imtis veiksmų čia ir dabar. Nepasiduokite skubinimui ir būkite atidūs. Rašybos ir gramatikos klaidos vis rečiau išduoda apgaulę. Dabar sukčiai sukuria kone tobulus svetainių dublikatus, todėl akivaizdžių skirtumų galite ir nepastebėti.
 • Nepasiduokite spaudimui pasidalinti ekranu. Jokios finansinės institucijos ar organizacijos darbuotojas šito Jūsų neprašys.

Romantinis sukčiavimas

Romantinį sukčiavimą naudoja asmenys, siekdami sukurti iliuziją apie meilės interesus ir romantinius ketinimus. Tai apgaulinga praktika, paremta emocine manipuliacija, siekiant apgauti auką finansiškai.

Visada reikia turėti galvoje, kad kito žmogaus rodomas dėmesys Jums internete (pažinčių portaluose, socialiniuose tinkluose ir kt.) gali būti labai gerai apgalvota sukčių schema. Jums tai – flirtas ir atgaiva po darbų, jiems – strateginis veiksmų planas.

Kaip atpažinti?

 • Nauja simpatija prašo intymių Jūsų nuotraukų. Pasidalinus jomis ar privataus gyvenimo detalėmis, sukčiai gali pasitelkti šantažą ir grasinti paviešinti intymią informaciją, jeigu iš Jūsų negaus prašomo atlygio. Pagal žalos mastą romantiniai sukčiai aplenkia telefoninius sukčius.
 • Nauja meilė gyvena ne Lietuvoje ir nori pas Jus atskristi, bet mokėjimo kortelė kaip tyčia užblokuota ir prašo pervesti pinigų. Būkite budrūs, neatskleiskite savo asmeniniam naudojimui skirtų duomenų. Neskolinkite ir neatlikite pavedimo kito asmens vardu. Galite ne tik prarasti pinigus, bet ir prisidėti prie pinigų plovimo.

Kaip apsisaugoti?

Paieškokite informacijos apie naująją simpatiją internete: ar turi aktyvias paskyras kituose socialiniuose tinkluose, ar turite bendrų draugų, ar paskyroje naudojama nuotrauka nėra viešai prieinama „Google“ paieškoje kito asmens vardu? Paklauskite šeimos ir draugų nuomonės.

Sukčiavimas apsimetus teisėsauga

Tai būdas, kuomet skambinantis sukčius prisistato kaip pareigūnas, nurodo savo vardą bei pavardę, pasisako esąs iš policijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT), Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) ar panašios institucijos. Prisiminkite, kad dėl nelaimingo atsitikimo pareigūnai gali tik informuoti ir paprašyti patikslinti detales. Kitu atveju, gali būti, kad papuolėte į sukčių pinkles.

Kaip atpažinti?

 • Pareigūnai niekada neprašys Jūsų el. bankininkystės prisijungimų ar kitų konfidencialių duomenų.
 • Jeigu paskambinęs asmuo praneša apie neva į nelaimę patekusį Jūsų artimą, pirmiausia susisiekite su juo, užuot vykdę nepažįstamojo nurodymus.
 • Pareigūnai niekada neprašys Jūsų pinigų, kuriuos neva perduos į nelaimę patekusiam artimajam.
 • Nebijokite pasirodyti nemandagūs – kilus įtarimų, paprasčiausiai nutraukite pokalbį.

Jei tokios informacijos reikalaujama arba jau atskleidėte prisijungimus prie savo el. bankininkystės – nedelsdami susisiekite su savo kredito unija bei policija. Naudokitės tik oficialiuose šaltiniuose nurodytais finansų įstaigų ir teisėsaugos kontaktais.

Interneto „prekeiviai“

Brangią prekę atradote už neįtikėtinai žemą kainą? Tikėtina, kad tai dar viena sukčiavimo forma. Jei vis dėlto nusprendėte išbandyti laimę ir surizikuoti – turėkite atskirą kortelę apsipirkti internetu. Jos sąskaitą papildykite tik prieš atlikdami mokėjimą ir tik tiek lėšų, kiek reikia konkrečiai prekei ar paslaugai įsigyti.

Kaip atpažinti?

 • Visada patikrinkite, kokią informaciją apie save viešai skelbia pardavėjas, kokia informacija prieinama apie pasirinktą interneto parduotuvę. Ar interneto parduotuvė atskleidžia duomenis apie savo įmonę – pavadinimą, registracijos numerį, adresą, kitą kontaktinę informaciją.
 • Paieškokite klientų atsiliepimų su pardavėju nesusijusiose interneto svetainėse. Tam gali padėti rekvizitai.lt ir panašaus pobūdžio svetainės, „Google“ atsiliepimų skiltis.
 • Atkreipkite dėmesį, ar pardavėjas turi prekių grąžinimo taisykles, kiek skirtingų atsiskaitymo sprendimų siūlo savo pirkėjams. Jeigu nurodytas tik sąskaitos numeris, Jums turėtų kilti įtarimų apie nesąžiningą pardavėją.

Svarbu žinoti, kad atsiskaičius savo mokėjimo kortele, klientas gali kreiptis į kredito uniją dėl lėšų susigrąžinimo, tačiau tai turėtų padaryti neatidėliodamas.

Išsisaugokite pirkimo patvirtinimą, susirašinėjimą su pardavėju, informaciją apie pristatymą, jei prekė buvo grąžinta pardavėjui – grąžinimą patvirtinantį dokumentą, pvz., pašto siuntos kvitą.

Sukčiavimas apsimetus įmonės vadovu

Netikėtai paskambino ar el. laišką parašė Jūsų darbovietės vadovas? Keista, kad skambinama po darbo valandų? Būkite atsargūs! Jei prašoma atlikti skubią mokėjimo operaciją, keisti tiekėjų duomenis ir nepaisyti įmonės vidinės tvarkos – tikriausiai bendraujate su finansiniu sukčiumi.

Kaip apsisaugoti?

 • Prieš atlikdami bet kokį veiksmą, susisiekite su atsakingais kolegomis ar tiesioginiu savo vadovu. Neatlikite jokių mokėjimų ir nespauskite atsiųstų nuorodų.
 • Vadovaukitės Jūsų įmonėje nustatyta vidine tvarka. Jeigu tokios neturite – geriausias laikas tuo pasirūpinti yra dabar.
 • Venkite dalintis pertekline asmenine ar įmonės informacija socialiniuose tinkluose.

Apsimetėliai verslo partneriai

Jeigu Jums paskambino arba gavote el. laišką iš naujo partnerių darbuotojo, neva šiam pirma savaitė ir nesusigaudo sąskaitose, būkite atidūs. Nauji darbuotojai, „pamirštos“ sąskaitos ir kiti skubos tvarka daromi pokyčiai gali būti sukčių pinklės.

Kaip apsisaugoti?

 • Apie situaciją praneškite atsakingiems kolegoms.
 • Kreipkitės į tiekėjus ar partnerius pokyčių patvirtinimo.
 • Naudokite tik oficialiai suderintus ir patvirtintus kontaktinius duomenis bei kanalus, o ne socialinius tinklus.

Netikri investicijų brokeriai

Sulaukėte „tik kartą gyvenime“ pasitaikančio šanso investuoti ir užsidirbti? Atsargiai, sukčiai turi ne tik naujus veikimo principus, bet ir fiktyvių interneto svetainių, realistiškai atrodančių dokumentų ir padirbtų sertifikatų.

Kaip atpažinti?

 • Žadama greita grąža, o pasiūlymo laikas „labai ribotas“. Su Jumis susisiekęs asmuo ragina sprendimą priimti kuo greičiau, o geriausia – čia ir dabar.
 • Sulaukiate įkyrių pasikartojančių skambučių.
 • Pasiūlymas galioja tik jums ir juo prašoma su nieko nesidalinti.
 • Pasiūlyta aplankyti interneto svetainė neturi saugumo sertifikatą žyminčios spynelės arba bendraujama susirašinėjimo programėlėmis („Viber“, „Whatsapp“). „Brokeris“ siūlo viską sutvarkyti už Jus, tereikia pateikti el. bankininkystės, kortelės ar asmens dokumento informaciją.

Kaip apsisaugoti?

Tikri tarpininkai padeda savo žiniomis, o ne mygtukų paspaudimu už klientą. Jeigu kartą jau esate susigundę apgaule, nepamirškite, kad su sukčiavimu gali tekti susidurti ir ateityje. Pavyzdžiui, po kurio laiko galite sulaukti žinučių ar skambučių iš asmenų, kurie siūlys pagalbą neva susigrąžinant prarastus pinigus. „Matome, kad buvote nukentėję, Jūsų lėšos rastos“, – tariamų teisininkų ar pareigūnų pamėgta dainelė. Kad ir kaip viltingai skambėtų, neužkibkite ant kabliuko.

*Informacija parengta remiantis Lietuvos bankų asociacijos narių sukčiavimo prevencijos kampanija https://atpazinksukciu.lt/.

Nukentėjai? Pranešk!

 

 • DĖMESIO! Jei tapote sukčių auka, kuo skubiau:
  • Susisiekite su savo kredito unija. Tik tokiu būdu kredito unijos specialistai galės atšaukti arba užginčyti pavedimą ar mokėjimo operaciją Jūsų kortele bei užregistruoti incidentą.
  • Nedelsdami kreipkitės į policiją.

 

Atkreipkite dėmesį. Jeigu piniginės lėšos buvo pervestos Jūsų pačių iniciatyva arba sukčiams atskleidėte savo asmeninius duomenis, susijusius su mokėjimo sąskaita, tikėtina, kad kredito unija Jūsų prarastų lėšų sugrąžinti negalės.

Dažniausiai užduodami klausimai

Saugus atsiskaitymas mokėjimo kortele internete

Kaip prisijungti prie saugaus atsiskaitymo internetu programos?

 1. Prisijunkite prie el. bankininkystės „i-Unija“.
 2. Pasirinkite „Sąskaitos“ -> „Mokėjimo kortelės“ -> „Saugus pirkimas“.
 3. Pasirinkite kortelę ir stulpelyje „Veiksmai“ paspauskite „Registruoti“.
 4. Įveskite savo susikurtą nuolatinį slaptažodį.
 5. Įveskite mobilaus telefono numerį, kuriuo bus siunčiami vienkartiniai saugos kodai.

Apsipirkimo procesas

 1. Elektroninėje parduotuvėje, pažymėtoje „MasterCard® SecureCode™“ ženklu, išsirinkę prekę ar paslaugą įveskite įprastus mokėjimo kortelės duomenis, skirtus atsiskaityti internete: kortelės numerį, jos galiojimo datą ir triženklį kortelės saugos kodą (CVC2 arba CVV2).
 2. Sistema Jus automatiškai nukreips į LKU kredito unijų grupės saugaus atsiskaitymo internetu svetainės langą.
 3. Įsitikinkite, kad visa apie pirkimą pateikta informacija yra teisinga, ir suveskite savo susikurtą slaptažodį.
 4. Sistema Jus nukreips į naują langą, kuriame įveskite SMS žinute iš LKU grupės kredito unijos gautą vienkartinį saugos kodą, kuris yra sudarytas iš skaitmenų.
 5. Jums įvedus teisingą saugos kodą, mokėjimas patvirtinamas.
 6. Bent vieną iš kodų suvedus neteisingai, Sistema Jus grąžins į patvirtinimo langą, kad abu duomenis suvestumėte teisingai.
 7. Parduotuvėse, kurios nėra pažymėtos „MasterCard® SecureCode™“ logotipu, Jūs ir toliau galėsite atsiskaityti Jums įprastu būdu, suvesdami mokėjimo kortelės duomenis.

Papildoma informacija

 1. Pasikeitus Jūsų mobiliojo telefono numeriui, nepamirškite atnaujinti informacijos prisijungę prie elektroninės bankininkystės („Sąskaitos“ -> „Mokėjimo kortelės“ -> „Saugus pirkimas“), stulpelyje „Veiksmai“ pasirinkite „Pakeisti“ ir suveskite naują telefono numerį. Tokiu pačiu būdu galite pasikeisti ir pastovų slaptažodį jei jį pamiršote arba užblokavote neteisingai įvedę 5 kartus.
 2. Sukurtas ir SMS žinute atsiųstas saugos kodas galioja ribotą laiką ir skiriamas tik vienai mokėjimo operacijai atlikti. Jei nespėjote įvesti gauto vienkartinio kodo, paspauskite mygtuką „Atsiųsti naują saugos kodą“, ir mes pakartosime kodo siuntimą.
 3. Jei 5 kartus iš eilės įvedėte neteisingą vienkartinį saugos kodą, jį atstatyti galite kreipdamiesi į kredito uniją.
 4. Pastovaus ar vienkartinio slaptažodžio užblokavimas neužblokuos Jūsų mokėjimo kortelės. Galėsite įprastai pasiimti grynųjų pinigų iš bankomatų ir atsiskaityti prekybos vietose.

Saugus naudojimasis kredito unijos paslaugomis

Kaip saugiai naudotis elektronine bankininkyste?

 1. Junkitės prie elektroninės bankininkystės sistemos tik per oficialius kreditų unijų puslapius arba surinkę adresą: www.i-unija.lt. Norėdami prisijungti prie elektroninės bankininkystės turite naudotis naujausiomis , „Microsoft Edge“, „Mozilla Firefox“, „Google Chrome“, „Opera“ arba „Safari“ naršyklių versijomis.
 2. Būkite pastabūs pasikeitimams, nes būna atvejų, kai sukčiai sukuria panašias sistemas, kad išviliotų iš gyventojų jų prisijungimo duomenis.
  Kaip tokias sistemas atskirti? Norint prisijungti prie elektroninės bankininkystės, užtenka nurodyti naudotojo kodą, slaptažodį ir pasirinkti identifikavimo būdą – „Smart-ID“, m. parašą ar vienkartinį saugos kodą. Jeigu Jūsų prašo pateikti bet kurios priemonės slaptažodžius, perspėjame, niekada jų niekam neatskleisti, net ir kredito unijų ar kitų organizacijų darbuotojais prisistačiusiems asmenims, teisėsaugos pareigūnams.
 3. Jei suabejojate dėl elektroninės bankininkystės atvaizdavimo ar sistemos veikimo, geriau iš karto nutraukite savo veiksmus. Ypač atkreipkite dėmesį, jeigu tinklalapyje 5 kartus iš eilės Jūsų prašoma įvesti slaptažodį su įvardyta priežastimi „neteisingai įvedėte slaptažodį“. Įprastu atveju 3 kartus nurodžius neteisingai slaptažodį, sistema užblokuoja prisijungimą. Pastebėję tokį atvejį, nedelsdami:
  a. baikite darbą elektroninėje bankininkystėje;
  b. praneškite apie tai paskambinę savo kredito unijai ir paprašykite blokuoti prieigą prie elektroninės bankininkystės.
 4. Nepamirškite atsijungti nuo elektroninės bankininkystės, jeigu ja nesinaudojate. Geriau kelis kartus prisijungti ir atlikti norimą operaciją.
 5. Venkite jungtis prie el. bankininkystės „i-Unija“, kai naudojatės internetinių kavinių kompiuteriais. Jeigu nerandate kitos alternatyvos, būkite atidūs ir neišsaugokite prisijungimo duomenų naršyklėje.
 6. Jei elektroninės bankininkystės registracijos lange įvedus atpažinimo kodą ir slaptažodžius, nepavyksta prisijungti, rodomas pranešimas apie techninius nesklandumus arba gana ilgai matote nesibaigiančio veiksmo piktogramą tikėtina, kad Jūsų kompiuteris yra užkrėstas virusu.

Jei naudojate elektroninę bankininkystę mobiliuosiuose įrenginiuose:

 1. Siųskitės programėles tik iš patikimų el. parduotuvių, tokių kaip, „App Store“, „Google Play“ ir „Windows Phone Apps Store“.
 2. Neapeikite apribojimų, kuriuos nustatė mobiliojo ryšio tiekėjas arba įrenginio gamintojas. Tokie veiksmai pašalins apsaugą, įdiegtą Jūsų įrenginyje.
 3. Naudokite naujausią prieinamą naršyklės ir operacinės sistemos versiją Jūsų įrenginiui.

Kaip saugiai naudotis bankomatu?

 1. Prieš naudodamiesi bankomatu, apžiūrėkite, ar nėra įsilaužimo į bankomatą ar kitų įtartinų žymių: keistų įrenginių prie kortelės dėjimo angos, įbrėžimų, klijų pėdsakų ir pan. Pastebėję įtartinų žymių, iškart praneškite apie tai bankomatą aptarnaujančiam bankui.
 2. Stebėkite aplinką: jei prie bankomato esantis (-ys) asmuo (-nys) elgiasi itartinai, prieina per arti Jūsų, nutraukite atliekamą operaciją ir paprašykite pasitraukti.
 3. Nesinaudokite nepažįstamų žmonių pagalba prie bankomato. Kol nepasidėjote mokėjimo kortelės į saugią vietą, nepasiduokite Jus blaškančių žmonių įtakai.
 4. Rinkdami kortelės PIN kodą, stovėkite prie pat bankomato ir visada pridenkite delnu klavišus.
 5. Jei bankomatas negrąžina kortelės, patikrinkite, ar kortelės angoje nėra pašalinių daiktų, ir kreipkitės į savo uniją.
 6. Baigę operacijas nepamirškite išsiimti kortelės ir pasiimti grynųjų pinigų.
 7. Nepalikite prie bankomato čekių su sąskaitos informacija.
 8. Nereikalingus čekius sunaikinkite taip, kad informacija taptų neįskaitoma ir neatkuriama.

Kaip apsaugoti savo mokėjimo kortelės slaptažodžius?

 1. Mokėjimo kortelės PIN kodas turi būti žinomas tik Jums – įsiminkite ir laikykite jį paslaptyje. Niekam ir jokiais atvejais neatskleiskite savo kortelės PIN kodo – nei šeimos nariams, nei pažįstamiems, nei kredito unijos darbuotojams.
 2. Įsiminę kortelės PIN kodą, nedelsdami sunaikinkite PIN kodo voką. Nerašykite PIN kodo ant kortelės ar kitų, kartu su kortele esančių daiktų.
 3. Pamiršę PIN kodą, kreipkitės į kredito uniją, kuri Jums išdavė kortelę. Už tam tikrą mokestį Jums bus pagaminta nauja kortelė ir suteiktas naujas kortelės PIN kodas.
 4. Jeigu praradote savo mokėjimo kortelę, nedelsdami ją užblokuokite. Užblokuoti kortelę galite bet kuriuo paros metu paskambinę į „Worldline Baltic“ telefonu (8-5) 215 1177. Norint gauti naują mokėjimo kortelę, reikia per 3 darbo dienas po kortelės užblokavimo kreiptis į savo kredito uniją ir raštu pranešti apie kortelės praradimą bei pateikti užsakymą naujos kortelės pagaminimui.
 5. Nesikreipus į kredito uniją ir raštu nepatvirtinus apie kortelės praradimą, nauja mokėjimo kortelė nebus gaminama.
 6. Visuomet patikrinkite čekyje nurodytą sumą prieš įvesdami kortelės PIN kodą ar atsiskaitydami bekontakčiu būdu.
 7. Ne rečiau kaip kartą per mėnesį tikrinkite savo mokėjimo kortelių sąskaitų išrašus. Pastebėję neteisingai nurašytas sumas nuo savo kortelės sąskaitos, nedelsiant kreipkitės į savo kredito uniją.

Kaip saugiai naudoti mokėjimo kortelę?

 1. Prieš vykstant į užsienį, užsirašykite ir su savimi turėkite „Worldline Baltic““ telefono numerį (8-5) 215 1177.
 2. Patikimai saugokite pirkimo čekius ir sąskaitos išrašus, kadangi juose gali būti nurodyta informacija apie Jūsų mokėjimo kortelę (pvz., kortelės numeris). Jeigu jie Jums nereikalingi – sunaikinkite.
 3. Neatsiskaitykite mokėjimo kortele įtartinos reputacijos vietose.
 4. Naudodamiesi mokėjimo kortele neįprastose vietose, visuomet būkite atidesni ir budresni, nei įprastai. Būdami užsienyje, naudokitės patikimų ir žinomų kredito unijų ar bankų bankomatais.
 5. Atsiskaitykite mokėjimo kortele tik patikimose ir gerą vardą turinčiose internetinėse parduotuvėse.
 6. Jei neplanuojate atsiskaityti savo mokėjimo kortele internete, galite kreiptis į kredito uniją ir pateikti prašymą užblokuoti mokėjimus internetu kortele   Esant poreikiui, operacijas galėsite atblokuoti atvykę į kredito uniją ir pateikę nustatytos formos prašymą.

Saugus naudojimasis internetu

Kaip apsaugoti savo kompiuterį?

 1. Įdiegite patikimą legalią antivirusinę programą, reguliariai ją atnaujinkite ir naudokite naujausias naršyklių versijas. Naudokite tik patikimų gamintojų naršyklės papildinius ar kitą programinę įrangą.
 2. Būtina nuolat atnaujinti interneto programas. Dažnai aptinkama operacinių sistemų ir kitos programinės įrangos saugumo spragų, leidžiančių sukčiams neteisėtai patekti į svetimus kompiuterius ir prisijungti prie sistemų. Šiomis spragomis naudojasi įsilaužėliai, todėl gamintojai, siekdami užtikrinti įrangos saugumą, nuolat ją koreguoja, šalina aptiktas spragas. Todėl pasirūpinkite, kad Jūsų naudojama operacinė sistema ir kita programinė įranga būtų laiku atnaujinta. Nenaudokite gamintojo nebepalaikomos programinės įrangos.
 3. Sumažėjus kompiuterio spartai, antivirusinei programai aptikus virusą ar gavus pasiūlymą įdiegti įtartiną programą arba jei įtartiname elektroniniame laiške paspaudėte nuorodą, – rekomenduojama nedelsiant baigti darbą kompiuteriu ir kreiptis į kompiuterių specialistus dėl Jūsų kompiuterio patikrinimo.

Kaip sukurti ir naudoti tinkamą slaptažodį?

 1. Kurkite sunkiai atspėjamus slaptažodžius. Tai gali būti skaičių, specialiųjų simbolių, raidžių deriniai. Nekurkite slaptažodžių iš savo artimųjų vardų, gimimo datų.
 2. Įsiminkite slaptažodžius, niekam jų neatskleiskite, neužsirašykite jų, reguliariai keiskite.
 3. Slaptažodžius veskite į įrenginius tik tuomet, kai Jūsų niekas nestebi.
 4. Saugokite slaptažodžius saugiose vietose – tik ne piniginėse, rankinėse ar šalia savo kompiuterio.
 5. Nepraneškite slaptažodžių telefonu, socialiniuose tinkluose, nesiųskite jų paštu ar el. paštu. Dažnai sukčiai slaptažodžius bando sužinoti iš gyventojų paskambinę telefonu ir apsimesdami banko, policijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, „Sodros“ ar kitų valstybės įstaigų darbuotojais ar darbdaviais, siūlančiais patrauklų darbą. Jokiu būdu telefonu neatskleiskite konfidencialių duomenų. Apie tokį bandymą iškart praneškite kredito unijai ir policijai.
 6. Jokiomis aplinkybėmis neatskleiskite savo slaptų elektroninės bankininkystės kodų kitiems asmenims. Jeigu norite, kad Jūsų šeimos nariai galėtų valdyti pinigus Jūsų sąskaitoje (-ose), kreipkitės į savo kredito uniją.
 7. Nelaikykite kompiuteryje informacijos su Jūsų prisijungimais prie finansinės sistemos, informacijos susijusios su mokėjimo kortelių duomenimis (pvz., kortelės numerio, galiojimo laiko).

Kaip saugiai naršyti internete?

 1. Atidžiai tikrinkite nepažįstamų asmenų žinutes elektroninio pašto ir socialinių tinklų paskyrose, kuriose yra nuorodų į kitus tinklalapius. Jeigu dvejojate, nespauskite Jums atsiųstų nuorodų.
 2. Nesilankykite nepažįstamuose ir įtartinuose tinklalapiuose, nes juose dažnai pasitaiko įvairių virusų.
 3. Nesinaudokite elektroninėmis paslaugomis viešose vietose, jei Jums atrodo, kad esate stebimi, ar kompiuteris kelia įtarimą.
 4. Nesinaudokite elektroninės bankininkystės paslaugomis viešai prieinamais bevieliais (Wi-Fi) tinklais.
 5. Jei taip atsitiko, kad teko naudotis elektronine bankininkyste viešoje vietoje, po to pasistenkite pasikeisti slaptažodį.
 6. Nesinaudokite el. paslaugomis jungdamiesi iš nepažįstamų asmenų kompiuterių.
 7. Nustatykite mažą operacijų, atliekamų elektroninėje bankininkystėje, limitą ir didinkite jį tik tada, kai būtina.
 8. Baigdami darbą elektroninėje bankininkystėje, atsijunkite specialiu atsijungimo mygtuku.
 9. Dėl kredito unijos elektroninės bankininkystės paslaugų konsultuokitės tik su kredito unijos darbuotojais.

Kokių duomenų negalima atskleisti?

 1. Paso, asmens tapatybės kortelės ar vairuotojo pažymėjimo duomenų kitiems asmenims, jeigu jie nenurodo aiškaus teisinio pagrindo šiems duomenims rinkti.
 2. Nepraneškite prisijungimo prie elektroninės bankininkystės slaptažodžių telefonu, nesiųskite jų paštu ar el. paštu. Kredito unijos darbuotojai niekuomet nereikalauja šios informacijos pateikti išvardytais būdais.
 3. Mokėjimo kortelės duomenų: kortelės numerio, jos galiojimo datos ir triženklio kortelės saugos kodo (CVC2 arba CVV2).
Sankcijos

Sankcijos – kompetentingų institucijų nustatytos priemonės prieš tam tikras valstybes / regionus, fizinius ir juridinius asmenis bei organizacijas,  pažeidžiančias žmogaus teises, keliančias etinius, teritorinius ar religinius konfliktus, remiančias terorizmą ar pažeidžiančias kitas tarptautines normas ar principus.

Kredito unijos savo veikloje laikosi šių kompetentingų institucijų nustatytų sankcijų:

Pagrindinės kredito unijų įgyvendinamų sankcijų rūšys:
 • Individualios sankcijos. Šios finansinės sankcijos taikomos į sankcijų sąrašus įtrauktiems subjektams (pavyzdžiui, fiziniai, juridiniai asmenys, grupės ar organizacijos, kt.) apribojant jų prieigą prie lėšų ir (ar) ekonominių išteklių.
 • Ekonomikos sektorių sankcijos. Ekonominių sankcijų rūšis, kuri apima tam tikrą ekonominės veiklos sektorių ir draudžia tam tikros rūšies sandorius. Kredito unijos nedalyvauja sandoriuose, susijusiuose su draudžiama veikla (pvz., apribojimai tiekimui, tam tikrų prekių, paslaugų ar technologijų importas, eksportas, reeksportas). Atkreipkite dėmesį, kad asmenų, kuriems taikomos sektorinės sankcijos, sąrašo nėra. Tokius asmenis galima nustatyti tik remiantis informacija apie klientą (pvz., duomenimis apie jo ekonominę veiklą, jos vieta ir kt.).
 • Visapusiškos sankcijos. Tai sankcijos, kurios taikomos visos valstybės ar teritorijos fiziniams ir juridiniams asmenims. Tokios sankcijos šiuo metu taikomos Šiaurės Korėjai.
 • Ginklų embargai arba dvejopo naudojimo prekių ir technologijų apribojimai. Tokie patys embargai arba apribojimai gali būti taikomi ir kitoms prekėms. Kredito unijos nedalyvauja finansinės paramos teikime, susijusiame su minėtomis prekėmis arba susijusiomis paslaugomis.

         Kredito unijos nevykdo mokėjimų, neteikia finansinių paslaugų ar kitų sandorių, jei kyla pagrįstų abejonių, kad bus pažeidžiamos aukščiau minėtos sankcijos.

Mes griežtai rekomenduojame susilaikyti nuo bet kokių tolesnių verslo santykių su verslo partneriu, kuriam taikomos sankcijos, taip pat nevykdyti ir nepriimti mokėjimų, nes jie gali būti sustabdyti, įšaldyti arba atmesti.

Kredito unijos rekomenduoja savo nariams, klientams įvertinti galimas rizikas, susijusias su tarptautinėmis sankcijomis, dar prieš pradedant dalykinius santykius, arba prieš sudarant sandorius. Net jeigu tam tikrai šaliai netaikomi jokie embargai arba apribojimai, kredito unijos rekomenduoja įvertinti, ar prekės arba paslaugos gali būti teikiamos sankcionuotiems subjektams arba jų naudai. Draudžiama sankcionuotiems subjektams tiesiogiai ar netiesiogiai teikti lėšas arba kitą turtą.

Daugiau informacijos apie sankcijas ir jų vykdymą rasite šiuose šaltiniuose:

Mokėjimo operacijų apribojimai

Atsižvelgiant į tarptautines sankcijas ir vidaus politiką, siekiant išvengti rizikų, susijusių su karu Ukrainoje ir nuolat plečiamų sankcijų Rusijai ir Baltarusijai, kai kuriems šių šalių piliečiams ir verslo subjektams, atskiroms prekių grupėms, kredito unijos neteikia mokėjimų paslaugų į arba iš Rusijos ir Baltarusijos.

Kredito unijos taip pat netoleruoja sandorių, kurie turi tiesioginį geografinį ryšį su Rusija ar Baltarusija (pavyzdžiui, galutinis prekių pristatymo ar pirminis išsiuntimo taškas yra Rusijos ir (ar) Baltarusijos geografinė teritorija), ar kuriame dalyvauja subjektas, kurio registracijos šalis yra Rusija ir (ar) Baltarusija (pavyzdžiui,  kaip prekių ar paslaugų užsakovas / tiekėjas).