Darbo laikas: 08.00-17.00

Narystė

Narystė

Kaišiadorių kredito unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba ar mokosi Kaišiadorių sav., Elektrėnų sav., Kauno miesto ir rajono savivaldybių., Prienų r. sav., Jonavos r. sav., Trakų r. sav., Širvintų r. sav. rajonų teritorijose.

Asocijuotais nariais gali būti Lietuvos Respublikoje registruoti ir Kaišiadorių sav., Elektrėnų sav., Kauno m. sav., Prienų r. sav., Jonavos r. sav., Trakų r. sav., Širvintų r. sav. rajonų teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:

 • asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės;
 • kredito unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose Kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą.

Kaišiadorių kredito unijos asocijuotas narys privalo vykdyti visas kredito unijos nario pareigas ir gali naudotis visomis kredito unijos teikiamomis paslaugomis ir nario teisėmis, išskyrus teisę balsuoti, būti išrinktam į kredito unijos valdymo ir priežiūros organus, komisijas, komitetus ir tarnybas.

Narystė Kaišiadorių KU

 • Asmenys norintys tapti Kaišiadorių kredito unijos nariais ir atitinkantys KU įstatuose numatytus reikalavimus, pateikia raštišką prašymą Kaišiadorių kredito unijos valdybai.
 • Užpildo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Asocijuotais nariais norintys tapti juridiniai asmenys, atitinkantys KU įstatuose numatytus reikalavimus, kartu su prašymu kredito unijos valdybai turi pateikti valdymo organų sprendimą įstoti į kredito uniją ir įsigyti pajų, registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas bei informaciją apie tai, ar jie atitinka LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių statusą.
 • Sprendimą dėl naujo nario priėmimo priima kredito unijos valdyba,  PER SAVAITĘ
 • Asmuo, tapdamas Kaišiadorių KU nariu, pateikia reikiamus dokumentus,) ir įmoka KKU įstatuose nustatyto dydžio pajinį įnašą (minimalus pajinis įnašas – 30 Eur).

Atsiskaitymai su kredito unijos nariais

Kiekvienas Kaišiadorių kredito unijos narys turi teisę savo noru išstoti iš kredito unijos, pateikiant raštišką prašymą Kaišiadorių kredito unijos valdybai. Išstoti iš kredito unijos galima tik pasibaigus finansiniams metams.

Kiekvienam, nusprendusiam išstoti iš kredito unijos, kredito unija grąžina jo turimą pajų, jei narys yra atsiskaitęs su kredito unija. Kaišiadorių kredito unija su išstojusiu nariu atsiskaito, išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą ir kitas išmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo narystės kredito unijoje pasibaigimo dienos. Mirus nariui, jam priklausančios lėšos išmokamos jo įpėdiniams tokia pat tvarka kaip ir išstojimo ar pašalinimo atvejais.

Remiantis kredito unijų įstatymo (įstatymo redakcija nuo 2017-01-01) 14 straipsniu, Kaišiadorių kredito unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais kredito unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, patvirtintus metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti.

Gerbiami kredito unijos nariai,

Informuojame, kad nuo 2019 m. gegužės 1 d. yra keičiamos kai kurios Jūsų turimo Taupomojo indėlio (toliau – Indėlis) sutarties sąlygos.

Iki pokyčių Jūsų Indėlis buvo neterminuotas, nuo 2019 m. gegužės 1 d. jam bus nustatomas terminas – 3 m. su automatiniu pratęsimu. Tai reiškia, kad kas 3 metus Jums bus perskaičiuojamas palūkanų normos dydis pagal pratęsimo dieną galiojančias kredito unijos palūkanų normas.

Šiuo metu galiojanti palūkanų norma Jums bus taikoma iki 2022 m. gegužės 1 d.

Kadangi Indėlis tampa terminuotu, atsiranda nutraukimo anksčiau laiko sąlyga – palūkanos yra nemokamos už paskutinius 6 mėn.

Kaip ir anksčiau, ir toliau galėsite pasinaudoti dalinio lėšų išėmimo sąlyga – vieną kartą per mėnesį ne daugiau 75 proc. indėlio balanso.

Kaip ir anksčiau, galėsite Indėlį papildyti. Norime pranešti, kad po 2019 m. gegužės 1 d. mes Jums siūlome galimybę pasirinkti ir periodinio Indėlio papildymo sąlygą: papildyti Indėlio sąskaitą pageidaujamu periodiškumu (galimi pasirinkimo variantai – kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį, kas metus). Periodiniam papildymui galite nustatyti galiojimo laiką, bet kada jį sustabdyti, o sustabdžius ir vėl nustatyti. Jeigu su Indėliu susietoje sąskaitoje nepakaks lėšų periodiniam papildymui, ši suma nuskaitoma nebus, tad prievolės taupyti nėra. Jeigu norite pasirinkti periodinį papildymą – susisiekite su mumis.

Jeigu nesutinkate su pasikeitusiomis Indėlio sutarties sąlygomis, turite teisę per 60 dienų nuo šio pranešimo gavimo datos nutraukti Indėlio sutartį, šiuo atveju Jums bus išmokėtos visos priskaičiuotos ir sukauptos palūkanos.

Jeigu turite daugiau klausimų, susisiekite su mumis telefonu 8-346-52395 arba elektroniniu paštu kvku@lku.lt

Informuojame, kad nuo 2019 m. liepos 15 d. keičiasi Kaišiadorių kredito unijos  mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos.

Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia: mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos: http://k-u.lt/apie-mus/naryste/

Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. 8-346-52395 arba el. paštu kvku@lku.lt .

Jei sutinkate su mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais, Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Primename, kad, jei nesutinkate su šiais pakeitimais, turite teisę neatlygintinai nutraukti su kredito unija sudarytą bendrąją sutartį iki Sąlygų įsigaliojimo dienos.

Pagarbiai,

Kaišiadorių kredito unija

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams

 

Kaišiadorių kredito unijos narių visuotiniame pakartotiniame susirinkime, įvykusiame 2019 m. kovo 26 d. buvo priimti sprendimai darbotvarkės klausimais:

Patvirtintos ir teigiamai įvertintos valdybos, paskolų komiteto, stebėtojų tarybos, vidaus audito tarnybos ataskaitos.

Kaišiadorių kredito unijos 2018 metais gautas pelnas paskirstytas taip:

1) nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 0,00 Eur;

2) grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas  28 120,29 Eur;

3) atskaitymai į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą 28 120,29 Eur;

4) atskaitymai į rezervą savo papildomiems privilegijuotiesiems pajams įsigyti 0,00 Eur;

5) atskaitymai į kitus kredito unijoje sudaromus kapitalus ir rezervus 0,00 Eur;

6) pelno dalis, skiriama apyvartai proporcingoms išmokoms ir (arba) dividendams mokėti 0,00 Eur;

7) pelno panaudojimas kitiems kredito unijos įstatuose nurodytiems tikslams 0,00 Eur;

8) nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje 0,00 Eur.

Patvirtinta 2019 m. pajamų – išlaidų sąmata.

Suteiktas įgaliojimas valdybai sudaryti sandorius viršijančius 1/10 unijos nuosavo unijos kapitalo

 iki esančios valdybos kadencijos pabaigos.

Patvirtinta audito įmonė Grant Thornton Baltic UAB 2019 finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei patikrinti.

Pritarta unijos stojimui į asociaciją Lietuvos Kredito unijos per 2019 metus.

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams:

Neįvykus 2019 m. kovo mėn. 18 d. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šauktam Kaišiadorių kredito unijos eiliniam visuotiniam narių susirinkimai, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2019 m. kovo mėn. 26 d. 18.00 val. Kruonio kultūros centro salėje (Darsūniškio g. 1, Kruonis, Kaišiadorių r. sav. ).

Darbotvarkė:

 1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
 2. Susirinkimo pirmininko rinkimas.
 3. Pajininkų atstovo pasirašyti susirinkimo protokolą rinkimas.
 4. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 6. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 7. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 8. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 9. 2019 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Audito įmonės 2019 finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei patikrinti rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
 12. Dėl unijos narystės asociacijoje.

 

Kredito unijos nariai nuo 2019 m. kovo mėn. 7 d. unijos patalpose (Birutės g. 4-2) gali susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Informaciją teikia J.Bartusevičienė, tel. 8 346 60067, e. p. info@k-u.lt

 

 

Valdyba

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams:

2019 m. kovo mėn. 18 d. 17.00 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šaukiamas Kaišiadorių kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė tikrųjų unijos narių. Neįvykus šiam susirinkimui, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2019 m. kovo mėn. 26 d. 18.00 val. Kruonio kultūros centro salėje   (Darsūniškio g. 1, Kruonis, Kaišiadorių r. sav. ).

Darbotvarkė:

 1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
 2. Susirinkimo pirmininko rinkimas.
 3. Pajininkų atstovo pasirašyti susirinkimo protokolą rinkimas.
 4. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 6. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 7. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 8. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 9. 2019 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Audito įmonės 2019 finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei patikrinti rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
 12. Dėl unijos narystės asociacijoje.

 

Kredito unijos nariai nuo 2019 m. kovo mėn. 7 d. unijos patalpose (Birutės g. 4-2) galės susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Informaciją teikia J.Bartusevičienė, tel. 8 346 60067, e. p. info@k-u.lt

 

 

Valdyba

DĖMESIO:

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams

Kaišiadorių kredito unijos narių pakartotiniame neeiliniame visuotiniame susirinkime, įvykusiame

2018 m. gegužės 22 d. buvo priimtas sprendimas kredito unijos 2017 metų pelną paskirstyti taip:

1) nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 0,00 Eur;

2) grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas  13 113,45 Eur;

3) atskaitymai į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą 13 113,45 Eur;

4) atskaitymai į rezervą savo papildomiems privilegijuotiesiems pajams įsigyti 0,00 Eur;

5) atskaitymai į kitus kredito unijoje sudaromus kapitalus ir rezervus 0,00 Eur;

6) pelno dalis, skiriama apyvartai proporcingoms išmokoms ir (arba) dividendams mokėti 0,00 Eur;

7) pelno panaudojimas kitiems kredito unijos įstatuose nurodytiems tikslams 0,00 Eur;

8) nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje 0,00 Eur.

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. keičiasi Kaišiadorių kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos.

Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia: mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. 8-346-52395 arba el. paštu kvku@lku.lt.

Jei sutinkate su mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais, Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Primename, kad, jei nesutinkate su šiais pakeitimais, turite teisę neatlygintinai nutraukti su kredito unija sudarytą bendrąją sutartį iki 2018 m. rugpjūčio 1 dienos.

 

Pagarbiai,

Kaišiadorių kredito unija

Informacija apie pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliosiantis 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad  Kaišiadorių kredito unijoje Jūsų  asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

-Jūsų mokumo įvertinimas;

-Paskolos administravimas;

-Skolos administravimas;

-Turto ir įrangos apsauga (video stebėsena);

-Tiesioginė rinkodara/ nuomonės tyrimai;

-Komunikacija su jumis.

Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėtume Jums suteikti kredito. Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai (pvz., Pinigų plovimo įstatymas), sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, kaip antai, klientų pasitenkinimo tyrimas, įmonės kaštų optimizavimas, tiesioginės rinkodaros teikimas.

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

-Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

-Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

-Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

-Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

-Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

-Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Patvirtiname, kad Kaišiadorių kredito unijos duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Kaišiadorių kredito unija teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai (pvz. Lietuvos bankui, Lietuvos centrinei kredito unijai). Kitais atvejais, Kaišiadorių kredito unija gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą. Duomenys yra perduodami bankams ir kitoms kredito įstaigoms, buhalterinės apskaitos programą tiekiančiai ir aptarnaujančiai bendrovei Lietuvos centrinei kredito unijai, audito bendrovei Grant Thorton Baltic UAB, IT paslaugų bendrovei Lietuvos centrinei kredito unijai.

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus. Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo/skyrius nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Asmens duomenys, kurių nereikia saugoti pasibaigus paskolos susitarimui, yra sunaikinami per 1 metus po paskolos sutarties galiojimo pabaigos. Už jų sunaikinimą atsakingi Kaišiadorių kredito unijos darbuotojai.

Kaišiadorių kredito unijos administracijos vadovas

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams:

            Neįvykus 2018 m. gegužės mėn. 14 d. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šauktam Kaišiadorių kredito unijos neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2018 m. gegužės mėn. 22 d. 17.30 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys).

 

Darbotvarkė:

 1. Pelno paskirstymo projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

Kredito unijos nariai nuo 2018 m. gegužės mėn. 2 d. unijos patalpose (Birutės g. 4-2) gali susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Informaciją teikia J.Bartusevičienė, tel. 8 346 60067, e. p. info@k-u.lt

Valdyba

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams:

                      2018 m. gegužės mėn. 14 d. 17.00 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šaukiamas Kaišiadorių kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė tikrųjų unijos narių. Neįvykus šiam susirinkimui, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2018 m. gegužės mėn. 22 d. 17.30 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys).

Darbotvarkė:

 1. Pelno paskirstymo projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

Kredito unijos nariai nuo 2018 m. gegužės mėn. 2 d. unijos patalpose (Birutės g. 4-2) galės susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Informaciją teikia J.Bartusevičienė, tel. 8 346 60067, e. p. info@k-u.lt

Valdyba

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams

 

Kaišiadorių kredito unijos narių visuotiniame pakartotiniame susirinkime,

įvykusiame 2018 m. kovo 27 d. buvo priimti sprendimai darbotvarkės klausimais:

Patvirtintos ir teigiamai įvertintos valdybos, paskolų komiteto, stebėtojų tarybos, vidaus audito tarnybos ataskaitos.

2017 m. susidaręs pelnas 13113,45 Eur, paskirstytas taip – 3278,36 Eur į privalomąjį rezervą, likutis 9835,09 Eur perkeltas į atsargos kapitalą.

Patvirtinta 2018 m. pajamų – išlaidų sąmata.

Naujai kadencijai išrinkti valdybos nariai: Virginija Kudaševičienė, Jonas Arbočius, Saulius Pilkis, Regina Griesiuvienė, Marijona Peredinienė.

Valdybos pirmininke patvirtinta Virginija Kudaševičienė.

Naujai kadencijai išrinkti stebėtojų tarybos nariai: Algis Jočiūnas, Dania Balčiūnaitė, Pranas Griesius, Elena Rakauskienė, Albinas Motiejūnas.

Stebėtojų tarybos pirmininku patvirtintas Algis Jočiūnas.

Suteiktas įgaliojimas valdybai sudaryti sandorius viršijančius 1/10 unijos nuosavo unijos kapitalo.

Patvirtinta audito įmonė Grant Thornton Baltic UAB 2018 finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei patikrinti.

Pagarbiai

Kaišiadorių KU

Gerbiami kredito unijos nariai,

Informuojame, kad nuo 2019 m. gegužės 1 d. yra keičiamos kai kurios Jūsų turimo Taupomojo indėlio (toliau – Indėlis) sutarties sąlygos.

Iki pokyčių Jūsų Indėlis buvo neterminuotas, nuo 2019 m. gegužės 1 d. jam bus nustatomas terminas – 3 m. su automatiniu pratęsimu. Tai reiškia, kad kas 3 metus Jums bus perskaičiuojamas palūkanų normos dydis pagal pratęsimo dieną galiojančias kredito unijos palūkanų normas.

Šiuo metu galiojanti palūkanų norma Jums bus taikoma iki 2022 m. gegužės 1 d.

Kadangi Indėlis tampa terminuotu, atsiranda nutraukimo anksčiau laiko sąlyga – palūkanos yra nemokamos už paskutinius 6 mėn.

Kaip ir anksčiau, ir toliau galėsite pasinaudoti dalinio lėšų išėmimo sąlyga – vieną kartą per mėnesį ne daugiau 75 proc. indėlio balanso.

Kaip ir anksčiau, galėsite Indėlį papildyti. Norime pranešti, kad po 2019 m. gegužės 1 d. mes Jums siūlome galimybę pasirinkti ir periodinio Indėlio papildymo sąlygą: papildyti Indėlio sąskaitą pageidaujamu periodiškumu (galimi pasirinkimo variantai – kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį, kas metus). Periodiniam papildymui galite nustatyti galiojimo laiką, bet kada jį sustabdyti, o sustabdžius ir vėl nustatyti. Jeigu su Indėliu susietoje sąskaitoje nepakaks lėšų periodiniam papildymui, ši suma nuskaitoma nebus, tad prievolės taupyti nėra. Jeigu norite pasirinkti periodinį papildymą – susisiekite su mumis.

Jeigu nesutinkate su pasikeitusiomis Indėlio sutarties sąlygomis, turite teisę per 60 dienų nuo šio pranešimo gavimo datos nutraukti Indėlio sutartį, šiuo atveju Jums bus išmokėtos visos priskaičiuotos ir sukauptos palūkanos.

Jeigu turite daugiau klausimų, susisiekite su mumis telefonu 8-346-52395 arba elektroniniu paštu kvku@lku.lt

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams

 

Kaišiadorių kredito unijos narių visuotiniame pakartotiniame susirinkime, įvykusiame 2019 m. kovo 26 d. buvo priimti sprendimai darbotvarkės klausimais:

Patvirtintos ir teigiamai įvertintos valdybos, paskolų komiteto, stebėtojų tarybos, vidaus audito tarnybos ataskaitos.

Kaišiadorių kredito unijos 2018 metais gautas pelnas paskirstytas taip:

1) nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 0,00 Eur;

2) grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas  28 120,29 Eur;

3) atskaitymai į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą 28 120,29 Eur;

4) atskaitymai į rezervą savo papildomiems privilegijuotiesiems pajams įsigyti 0,00 Eur;

5) atskaitymai į kitus kredito unijoje sudaromus kapitalus ir rezervus 0,00 Eur;

6) pelno dalis, skiriama apyvartai proporcingoms išmokoms ir (arba) dividendams mokėti 0,00 Eur;

7) pelno panaudojimas kitiems kredito unijos įstatuose nurodytiems tikslams 0,00 Eur;

8) nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje 0,00 Eur.

Patvirtinta 2019 m. pajamų – išlaidų sąmata.

Suteiktas įgaliojimas valdybai sudaryti sandorius viršijančius 1/10 unijos nuosavo unijos kapitalo

 iki esančios valdybos kadencijos pabaigos.

Patvirtinta audito įmonė Grant Thornton Baltic UAB 2019 finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei patikrinti.

Pritarta unijos stojimui į asociaciją Lietuvos Kredito unijos per 2019 metus.

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams:

Neįvykus 2019 m. kovo mėn. 18 d. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šauktam Kaišiadorių kredito unijos eiliniam visuotiniam narių susirinkimai, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2019 m. kovo mėn. 26 d. 18.00 val. Kruonio kultūros centro salėje (Darsūniškio g. 1, Kruonis, Kaišiadorių r. sav. ).

Darbotvarkė:

 1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
 2. Susirinkimo pirmininko rinkimas.
 3. Pajininkų atstovo pasirašyti susirinkimo protokolą rinkimas.
 4. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 6. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 7. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 8. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 9. 2019 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Audito įmonės 2019 finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei patikrinti rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
 12. Dėl unijos narystės asociacijoje.

 

Kredito unijos nariai nuo 2019 m. kovo mėn. 7 d. unijos patalpose (Birutės g. 4-2) gali susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Informaciją teikia J.Bartusevičienė, tel. 8 346 60067, e. p. info@k-u.lt

 

 

Valdyba

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams:

2019 m. kovo mėn. 18 d. 17.00 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šaukiamas Kaišiadorių kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė tikrųjų unijos narių. Neįvykus šiam susirinkimui, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2019 m. kovo mėn. 26 d. 18.00 val. Kruonio kultūros centro salėje   (Darsūniškio g. 1, Kruonis, Kaišiadorių r. sav. ).

Darbotvarkė:

 1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
 2. Susirinkimo pirmininko rinkimas.
 3. Pajininkų atstovo pasirašyti susirinkimo protokolą rinkimas.
 4. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 6. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 7. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 8. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 9. 2019 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Audito įmonės 2019 finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei patikrinti rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
 12. Dėl unijos narystės asociacijoje.

 

Kredito unijos nariai nuo 2019 m. kovo mėn. 7 d. unijos patalpose (Birutės g. 4-2) galės susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Informaciją teikia J.Bartusevičienė, tel. 8 346 60067, e. p. info@k-u.lt

 

 

Valdyba

DĖMESIO:

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams

Kaišiadorių kredito unijos narių pakartotiniame neeiliniame visuotiniame susirinkime, įvykusiame

2018 m. gegužės 22 d. buvo priimtas sprendimas kredito unijos 2017 metų pelną paskirstyti taip:

1) nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 0,00 Eur;

2) grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas  13 113,45 Eur;

3) atskaitymai į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą 13 113,45 Eur;

4) atskaitymai į rezervą savo papildomiems privilegijuotiesiems pajams įsigyti 0,00 Eur;

5) atskaitymai į kitus kredito unijoje sudaromus kapitalus ir rezervus 0,00 Eur;

6) pelno dalis, skiriama apyvartai proporcingoms išmokoms ir (arba) dividendams mokėti 0,00 Eur;

7) pelno panaudojimas kitiems kredito unijos įstatuose nurodytiems tikslams 0,00 Eur;

8) nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje 0,00 Eur.

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. keičiasi Kaišiadorių kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos.

Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia: mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. 8-346-52395 arba el. paštu kvku@lku.lt.

Jei sutinkate su mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais, Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Primename, kad, jei nesutinkate su šiais pakeitimais, turite teisę neatlygintinai nutraukti su kredito unija sudarytą bendrąją sutartį iki 2018 m. rugpjūčio 1 dienos.

 

Pagarbiai,

Kaišiadorių kredito unija

Informacija apie pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliosiantis 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad  Kaišiadorių kredito unijoje Jūsų  asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

-Jūsų mokumo įvertinimas;

-Paskolos administravimas;

-Skolos administravimas;

-Turto ir įrangos apsauga (video stebėsena);

-Tiesioginė rinkodara/ nuomonės tyrimai;

-Komunikacija su jumis.

Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėtume Jums suteikti kredito. Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai (pvz., Pinigų plovimo įstatymas), sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, kaip antai, klientų pasitenkinimo tyrimas, įmonės kaštų optimizavimas, tiesioginės rinkodaros teikimas.

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

-Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

-Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

-Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

-Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

-Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

-Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Patvirtiname, kad Kaišiadorių kredito unijos duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Kaišiadorių kredito unija teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai (pvz. Lietuvos bankui, Lietuvos centrinei kredito unijai). Kitais atvejais, Kaišiadorių kredito unija gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą. Duomenys yra perduodami bankams ir kitoms kredito įstaigoms, buhalterinės apskaitos programą tiekiančiai ir aptarnaujančiai bendrovei Lietuvos centrinei kredito unijai, audito bendrovei Grant Thorton Baltic UAB, IT paslaugų bendrovei Lietuvos centrinei kredito unijai.

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus. Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo/skyrius nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Asmens duomenys, kurių nereikia saugoti pasibaigus paskolos susitarimui, yra sunaikinami per 1 metus po paskolos sutarties galiojimo pabaigos. Už jų sunaikinimą atsakingi Kaišiadorių kredito unijos darbuotojai.

Kaišiadorių kredito unijos administracijos vadovas

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams:

            Neįvykus 2018 m. gegužės mėn. 14 d. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šauktam Kaišiadorių kredito unijos neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2018 m. gegužės mėn. 22 d. 17.30 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys).

 

Darbotvarkė:

 1. Pelno paskirstymo projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

Kredito unijos nariai nuo 2018 m. gegužės mėn. 2 d. unijos patalpose (Birutės g. 4-2) gali susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Informaciją teikia J.Bartusevičienė, tel. 8 346 60067, e. p. info@k-u.lt

Valdyba

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams:

                      2018 m. gegužės mėn. 14 d. 17.00 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šaukiamas Kaišiadorių kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė tikrųjų unijos narių. Neįvykus šiam susirinkimui, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2018 m. gegužės mėn. 22 d. 17.30 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys).

Darbotvarkė:

 1. Pelno paskirstymo projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

Kredito unijos nariai nuo 2018 m. gegužės mėn. 2 d. unijos patalpose (Birutės g. 4-2) galės susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Informaciją teikia J.Bartusevičienė, tel. 8 346 60067, e. p. info@k-u.lt

Valdyba

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams

 

Kaišiadorių kredito unijos narių visuotiniame pakartotiniame susirinkime,

įvykusiame 2018 m. kovo 27 d. buvo priimti sprendimai darbotvarkės klausimais:

Patvirtintos ir teigiamai įvertintos valdybos, paskolų komiteto, stebėtojų tarybos, vidaus audito tarnybos ataskaitos.

2017 m. susidaręs pelnas 13113,45 Eur, paskirstytas taip – 3278,36 Eur į privalomąjį rezervą, likutis 9835,09 Eur perkeltas į atsargos kapitalą.

Patvirtinta 2018 m. pajamų – išlaidų sąmata.

Naujai kadencijai išrinkti valdybos nariai: Virginija Kudaševičienė, Jonas Arbočius, Saulius Pilkis, Regina Griesiuvienė, Marijona Peredinienė.

Valdybos pirmininke patvirtinta Virginija Kudaševičienė.

Naujai kadencijai išrinkti stebėtojų tarybos nariai: Algis Jočiūnas, Dania Balčiūnaitė, Pranas Griesius, Elena Rakauskienė, Albinas Motiejūnas.

Stebėtojų tarybos pirmininku patvirtintas Algis Jočiūnas.

Suteiktas įgaliojimas valdybai sudaryti sandorius viršijančius 1/10 unijos nuosavo unijos kapitalo.

Patvirtinta audito įmonė Grant Thornton Baltic UAB 2018 finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei patikrinti.

Pagarbiai

Kaišiadorių KU

Gerbiami kredito unijos nariai,

Informuojame, kad nuo 2019 m. gegužės 1 d. yra keičiamos kai kurios Jūsų turimo Taupomojo indėlio (toliau – Indėlis) sutarties sąlygos.

Iki pokyčių Jūsų Indėlis buvo neterminuotas, nuo 2019 m. gegužės 1 d. jam bus nustatomas terminas – 3 m. su automatiniu pratęsimu. Tai reiškia, kad kas 3 metus Jums bus perskaičiuojamas palūkanų normos dydis pagal pratęsimo dieną galiojančias kredito unijos palūkanų normas.

Šiuo metu galiojanti palūkanų norma Jums bus taikoma iki 2022 m. gegužės 1 d.

Kadangi Indėlis tampa terminuotu, atsiranda nutraukimo anksčiau laiko sąlyga – palūkanos yra nemokamos už paskutinius 6 mėn.

Kaip ir anksčiau, ir toliau galėsite pasinaudoti dalinio lėšų išėmimo sąlyga – vieną kartą per mėnesį ne daugiau 75 proc. indėlio balanso.

Kaip ir anksčiau, galėsite Indėlį papildyti. Norime pranešti, kad po 2019 m. gegužės 1 d. mes Jums siūlome galimybę pasirinkti ir periodinio Indėlio papildymo sąlygą: papildyti Indėlio sąskaitą pageidaujamu periodiškumu (galimi pasirinkimo variantai – kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį, kas metus). Periodiniam papildymui galite nustatyti galiojimo laiką, bet kada jį sustabdyti, o sustabdžius ir vėl nustatyti. Jeigu su Indėliu susietoje sąskaitoje nepakaks lėšų periodiniam papildymui, ši suma nuskaitoma nebus, tad prievolės taupyti nėra. Jeigu norite pasirinkti periodinį papildymą – susisiekite su mumis.

Jeigu nesutinkate su pasikeitusiomis Indėlio sutarties sąlygomis, turite teisę per 60 dienų nuo šio pranešimo gavimo datos nutraukti Indėlio sutartį, šiuo atveju Jums bus išmokėtos visos priskaičiuotos ir sukauptos palūkanos.

Jeigu turite daugiau klausimų, susisiekite su mumis telefonu 8-346-52395 arba elektroniniu paštu kvku@lku.lt

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams

 

Kaišiadorių kredito unijos narių visuotiniame pakartotiniame susirinkime, įvykusiame 2019 m. kovo 26 d. buvo priimti sprendimai darbotvarkės klausimais:

Patvirtintos ir teigiamai įvertintos valdybos, paskolų komiteto, stebėtojų tarybos, vidaus audito tarnybos ataskaitos.

Kaišiadorių kredito unijos 2018 metais gautas pelnas paskirstytas taip:

1) nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 0,00 Eur;

2) grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas  28 120,29 Eur;

3) atskaitymai į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą 28 120,29 Eur;

4) atskaitymai į rezervą savo papildomiems privilegijuotiesiems pajams įsigyti 0,00 Eur;

5) atskaitymai į kitus kredito unijoje sudaromus kapitalus ir rezervus 0,00 Eur;

6) pelno dalis, skiriama apyvartai proporcingoms išmokoms ir (arba) dividendams mokėti 0,00 Eur;

7) pelno panaudojimas kitiems kredito unijos įstatuose nurodytiems tikslams 0,00 Eur;

8) nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje 0,00 Eur.

Patvirtinta 2019 m. pajamų – išlaidų sąmata.

Suteiktas įgaliojimas valdybai sudaryti sandorius viršijančius 1/10 unijos nuosavo unijos kapitalo

 iki esančios valdybos kadencijos pabaigos.

Patvirtinta audito įmonė Grant Thornton Baltic UAB 2019 finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei patikrinti.

Pritarta unijos stojimui į asociaciją Lietuvos Kredito unijos per 2019 metus.

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams:

Neįvykus 2019 m. kovo mėn. 18 d. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šauktam Kaišiadorių kredito unijos eiliniam visuotiniam narių susirinkimai, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2019 m. kovo mėn. 26 d. 18.00 val. Kruonio kultūros centro salėje (Darsūniškio g. 1, Kruonis, Kaišiadorių r. sav. ).

Darbotvarkė:

 1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
 2. Susirinkimo pirmininko rinkimas.
 3. Pajininkų atstovo pasirašyti susirinkimo protokolą rinkimas.
 4. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 6. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 7. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 8. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 9. 2019 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Audito įmonės 2019 finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei patikrinti rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
 12. Dėl unijos narystės asociacijoje.

 

Kredito unijos nariai nuo 2019 m. kovo mėn. 7 d. unijos patalpose (Birutės g. 4-2) gali susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Informaciją teikia J.Bartusevičienė, tel. 8 346 60067, e. p. info@k-u.lt

 

 

Valdyba

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams:

2019 m. kovo mėn. 18 d. 17.00 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šaukiamas Kaišiadorių kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė tikrųjų unijos narių. Neįvykus šiam susirinkimui, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2019 m. kovo mėn. 26 d. 18.00 val. Kruonio kultūros centro salėje   (Darsūniškio g. 1, Kruonis, Kaišiadorių r. sav. ).

Darbotvarkė:

 1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
 1. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
 2. Susirinkimo pirmininko rinkimas.
 3. Pajininkų atstovo pasirašyti susirinkimo protokolą rinkimas.
 4. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 6. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 7. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 8. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 9. 2019 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 10. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 11. Audito įmonės 2019 finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei patikrinti rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.
 12. Dėl unijos narystės asociacijoje.

 

Kredito unijos nariai nuo 2019 m. kovo mėn. 7 d. unijos patalpose (Birutės g. 4-2) galės susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Informaciją teikia J.Bartusevičienė, tel. 8 346 60067, e. p. info@k-u.lt

 

 

Valdyba

DĖMESIO:

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams

Kaišiadorių kredito unijos narių pakartotiniame neeiliniame visuotiniame susirinkime, įvykusiame

2018 m. gegužės 22 d. buvo priimtas sprendimas kredito unijos 2017 metų pelną paskirstyti taip:

1) nepaskirstytas pelnas finansinių metų pradžioje 0,00 Eur;

2) grynasis finansinis metinės veiklos rezultatas  13 113,45 Eur;

3) atskaitymai į privalomąjį rezervą arba rezervinį kapitalą 13 113,45 Eur;

4) atskaitymai į rezervą savo papildomiems privilegijuotiesiems pajams įsigyti 0,00 Eur;

5) atskaitymai į kitus kredito unijoje sudaromus kapitalus ir rezervus 0,00 Eur;

6) pelno dalis, skiriama apyvartai proporcingoms išmokoms ir (arba) dividendams mokėti 0,00 Eur;

7) pelno panaudojimas kitiems kredito unijos įstatuose nurodytiems tikslams 0,00 Eur;

8) nepaskirstytasis pelnas finansinių metų pabaigoje 0,00 Eur.

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. keičiasi Kaišiadorių kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos.

Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia: mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. 8-346-52395 arba el. paštu kvku@lku.lt.

Jei sutinkate su mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais, Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Primename, kad, jei nesutinkate su šiais pakeitimais, turite teisę neatlygintinai nutraukti su kredito unija sudarytą bendrąją sutartį iki 2018 m. rugpjūčio 1 dienos.

 

Pagarbiai,

Kaišiadorių kredito unija

Informacija apie pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliosiantis 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad  Kaišiadorių kredito unijoje Jūsų  asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

-Jūsų mokumo įvertinimas;

-Paskolos administravimas;

-Skolos administravimas;

-Turto ir įrangos apsauga (video stebėsena);

-Tiesioginė rinkodara/ nuomonės tyrimai;

-Komunikacija su jumis.

Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėtume Jums suteikti kredito. Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai (pvz., Pinigų plovimo įstatymas), sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, kaip antai, klientų pasitenkinimo tyrimas, įmonės kaštų optimizavimas, tiesioginės rinkodaros teikimas.

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

-Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

-Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

-Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

-Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

-Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

-Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Patvirtiname, kad Kaišiadorių kredito unijos duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Kaišiadorių kredito unija teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai (pvz. Lietuvos bankui, Lietuvos centrinei kredito unijai). Kitais atvejais, Kaišiadorių kredito unija gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą. Duomenys yra perduodami bankams ir kitoms kredito įstaigoms, buhalterinės apskaitos programą tiekiančiai ir aptarnaujančiai bendrovei Lietuvos centrinei kredito unijai, audito bendrovei Grant Thorton Baltic UAB, IT paslaugų bendrovei Lietuvos centrinei kredito unijai.

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus. Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo/skyrius nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Asmens duomenys, kurių nereikia saugoti pasibaigus paskolos susitarimui, yra sunaikinami per 1 metus po paskolos sutarties galiojimo pabaigos. Už jų sunaikinimą atsakingi Kaišiadorių kredito unijos darbuotojai.

Kaišiadorių kredito unijos administracijos vadovas

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams:

            Neįvykus 2018 m. gegužės mėn. 14 d. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šauktam Kaišiadorių kredito unijos neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2018 m. gegužės mėn. 22 d. 17.30 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys).

 

Darbotvarkė:

 1. Pelno paskirstymo projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

Kredito unijos nariai nuo 2018 m. gegužės mėn. 2 d. unijos patalpose (Birutės g. 4-2) gali susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Informaciją teikia J.Bartusevičienė, tel. 8 346 60067, e. p. info@k-u.lt

Valdyba

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams:

                      2018 m. gegužės mėn. 14 d. 17.00 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šaukiamas Kaišiadorių kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė tikrųjų unijos narių. Neįvykus šiam susirinkimui, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2018 m. gegužės mėn. 22 d. 17.30 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys).

Darbotvarkė:

 1. Pelno paskirstymo projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

Kredito unijos nariai nuo 2018 m. gegužės mėn. 2 d. unijos patalpose (Birutės g. 4-2) galės susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Informaciją teikia J.Bartusevičienė, tel. 8 346 60067, e. p. info@k-u.lt

Valdyba

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams

 

Kaišiadorių kredito unijos narių visuotiniame pakartotiniame susirinkime,

įvykusiame 2018 m. kovo 27 d. buvo priimti sprendimai darbotvarkės klausimais:

Patvirtintos ir teigiamai įvertintos valdybos, paskolų komiteto, stebėtojų tarybos, vidaus audito tarnybos ataskaitos.

2017 m. susidaręs pelnas 13113,45 Eur, paskirstytas taip – 3278,36 Eur į privalomąjį rezervą, likutis 9835,09 Eur perkeltas į atsargos kapitalą.

Patvirtinta 2018 m. pajamų – išlaidų sąmata.

Naujai kadencijai išrinkti valdybos nariai: Virginija Kudaševičienė, Jonas Arbočius, Saulius Pilkis, Regina Griesiuvienė, Marijona Peredinienė.

Valdybos pirmininke patvirtinta Virginija Kudaševičienė.

Naujai kadencijai išrinkti stebėtojų tarybos nariai: Algis Jočiūnas, Dania Balčiūnaitė, Pranas Griesius, Elena Rakauskienė, Albinas Motiejūnas.

Stebėtojų tarybos pirmininku patvirtintas Algis Jočiūnas.

Suteiktas įgaliojimas valdybai sudaryti sandorius viršijančius 1/10 unijos nuosavo unijos kapitalo.

Patvirtinta audito įmonė Grant Thornton Baltic UAB 2018 finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei patikrinti.

Pagarbiai

Kaišiadorių KU

Informuojame, kad nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. keičiasi Kaišiadorių kredito unijos mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos.

Su naujomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis galite susipažinti čia: mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos

Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. 8-346-52395 arba el. paštu kvku@lku.lt.

Jei sutinkate su mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimais, Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Primename, kad, jei nesutinkate su šiais pakeitimais, turite teisę neatlygintinai nutraukti su kredito unija sudarytą bendrąją sutartį iki 2018 m. rugpjūčio 1 dienos.

 

Pagarbiai,

Kaišiadorių kredito unija

Informacija apie pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje

Atsižvelgiant į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas įsigaliosiantis 2018 m. gegužės 25 d., norime Jus informuoti, kad  Kaišiadorių kredito unijoje Jūsų  asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

-Jūsų mokumo įvertinimas;

-Paskolos administravimas;

-Skolos administravimas;

-Turto ir įrangos apsauga (video stebėsena);

-Tiesioginė rinkodara/ nuomonės tyrimai;

-Komunikacija su jumis.

Jūs privalote pateikti tam tikrus asmens duomenis apie save, nes priešingu atveju, mes negalėtume Jums suteikti kredito. Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai (pvz., Pinigų plovimo įstatymas), sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, kaip antai, klientų pasitenkinimo tyrimas, įmonės kaštų optimizavimas, tiesioginės rinkodaros teikimas.

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

-Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);

-Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);

-Tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);

-Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);

-Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);

-Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai;

Patvirtiname, kad Kaišiadorių kredito unijos duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

Kaišiadorių kredito unija teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai (pvz. Lietuvos bankui, Lietuvos centrinei kredito unijai). Kitais atvejais, Kaišiadorių kredito unija gali perduoti Jūsų asmens duomenis tik atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą. Duomenys yra perduodami bankams ir kitoms kredito įstaigoms, buhalterinės apskaitos programą tiekiančiai ir aptarnaujančiai bendrovei Lietuvos centrinei kredito unijai, audito bendrovei Grant Thorton Baltic UAB, IT paslaugų bendrovei Lietuvos centrinei kredito unijai.

Jūsų asmens duomenų saugojimo terminas yra nustatomas pagal susijusių LR įstatymų reikalavimus. Už duomenų tvarkymą atsakingas asmuo/skyrius nebereikalingus duomenis sukauptus neautomatiniu būdu naikina juos susmulkinant dokumentų smulkintuvu, o automatiniu būdu surinktus duomenis naikina ištrindami nebereikalingus asmens duomenų failus iš saugojimo laikmenos taip, kad jų nebūtų galima atgaminti.

Asmens duomenys, kurių nereikia saugoti pasibaigus paskolos susitarimui, yra sunaikinami per 1 metus po paskolos sutarties galiojimo pabaigos. Už jų sunaikinimą atsakingi Kaišiadorių kredito unijos darbuotojai.

Kaišiadorių kredito unijos administracijos vadovas

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams:

            Neįvykus 2018 m. gegužės mėn. 14 d. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šauktam Kaišiadorių kredito unijos neeiliniam visuotiniam narių susirinkimui, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2018 m. gegužės mėn. 22 d. 17.30 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys).

 

Darbotvarkė:

 1. Pelno paskirstymo projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

Kredito unijos nariai nuo 2018 m. gegužės mėn. 2 d. unijos patalpose (Birutės g. 4-2) gali susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Informaciją teikia J.Bartusevičienė, tel. 8 346 60067, e. p. info@k-u.lt

Valdyba

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams:

                      2018 m. gegužės mėn. 14 d. 17.00 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šaukiamas Kaišiadorių kredito unijos neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė tikrųjų unijos narių. Neįvykus šiam susirinkimui, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2018 m. gegužės mėn. 22 d. 17.30 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys).

Darbotvarkė:

 1. Pelno paskirstymo projekto pristatymas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

Kredito unijos nariai nuo 2018 m. gegužės mėn. 2 d. unijos patalpose (Birutės g. 4-2) galės susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.

Informaciją teikia J.Bartusevičienė, tel. 8 346 60067, e. p. info@k-u.lt

Valdyba

PRANEŠIMAS

Kaišiadorių kredito unijos nariams

 

Kaišiadorių kredito unijos narių visuotiniame pakartotiniame susirinkime,

įvykusiame 2018 m. kovo 27 d. buvo priimti sprendimai darbotvarkės klausimais:

Patvirtintos ir teigiamai įvertintos valdybos, paskolų komiteto, stebėtojų tarybos, vidaus audito tarnybos ataskaitos.

2017 m. susidaręs pelnas 13113,45 Eur, paskirstytas taip – 3278,36 Eur į privalomąjį rezervą, likutis 9835,09 Eur perkeltas į atsargos kapitalą.

Patvirtinta 2018 m. pajamų – išlaidų sąmata.

Naujai kadencijai išrinkti valdybos nariai: Virginija Kudaševičienė, Jonas Arbočius, Saulius Pilkis, Regina Griesiuvienė, Marijona Peredinienė.

Valdybos pirmininke patvirtinta Virginija Kudaševičienė.

Naujai kadencijai išrinkti stebėtojų tarybos nariai: Algis Jočiūnas, Dania Balčiūnaitė, Pranas Griesius, Elena Rakauskienė, Albinas Motiejūnas.

Stebėtojų tarybos pirmininku patvirtintas Algis Jočiūnas.

Suteiktas įgaliojimas valdybai sudaryti sandorius viršijančius 1/10 unijos nuosavo unijos kapitalo.

Patvirtinta audito įmonė Grant Thornton Baltic UAB 2018 finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei patikrinti.

Pagarbiai

Kaišiadorių KU