Darbo laikas: 08.00-17.00

Narystė

Narystė

Kaišiadorių kredito unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba ar mokosi Kaišiadorių sav., Elektrėnų sav., Kauno miesto ir rajono savivaldybių., Prienų r. sav., Jonavos r. sav., Trakų r. sav., Širvintų r. sav. rajonų teritorijose.

Asocijuotais nariais gali būti Lietuvos Respublikoje registruoti ir Kaišiadorių sav., Elektrėnų sav., Kauno m. sav., Prienų r. sav., Jonavos r. sav., Trakų r. sav., Širvintų r. sav. rajonų teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:

  • asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės;
  • kredito unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose Kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą.

Kaišiadorių kredito unijos asocijuotas narys privalo vykdyti visas kredito unijos nario pareigas ir gali naudotis visomis kredito unijos teikiamomis paslaugomis ir nario teisėmis, išskyrus teisę balsuoti, būti išrinktam į kredito unijos valdymo ir priežiūros organus, komisijas, komitetus ir tarnybas.

Narystė Kaišiadorių KU

  • Asmenys norintys tapti Kaišiadorių kredito unijos nariais ir atitinkantys KU įstatuose numatytus reikalavimus, pateikia raštišką prašymą Kaišiadorių kredito unijos valdybai.
  • Užpildo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
  • Pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Asocijuotais nariais norintys tapti juridiniai asmenys, atitinkantys KU įstatuose numatytus reikalavimus, kartu su prašymu kredito unijos valdybai turi pateikti valdymo organų sprendimą įstoti į kredito uniją ir įsigyti pajų, registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas bei informaciją apie tai, ar jie atitinka LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių statusą.
  • Sprendimą dėl naujo nario priėmimo priima kredito unijos valdyba,  PER SAVAITĘ
  • Asmuo, tapdamas Kaišiadorių KU nariu, pateikia reikiamus dokumentus,) ir įmoka KKU įstatuose nustatyto dydžio pajinį įnašą (minimalus pajinis įnašas – 30 Eur).

Atsiskaitymai su kredito unijos nariais

Kiekvienas Kaišiadorių kredito unijos narys turi teisę savo noru išstoti iš kredito unijos, pateikiant raštišką prašymą Kaišiadorių kredito unijos valdybai. Išstoti iš kredito unijos galima tik pasibaigus finansiniams metams.

Kiekvienam, nusprendusiam išstoti iš kredito unijos, kredito unija grąžina jo turimą pajų, jei narys yra atsiskaitęs su kredito unija. Kaišiadorių kredito unija su išstojusiu nariu atsiskaito, išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą ir kitas išmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo narystės kredito unijoje pasibaigimo dienos. Mirus nariui, jam priklausančios lėšos išmokamos jo įpėdiniams tokia pat tvarka kaip ir išstojimo ar pašalinimo atvejais.

Remiantis kredito unijų įstatymo (įstatymo redakcija nuo 2017-01-01) 14 straipsniu, Kaišiadorių kredito unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais kredito unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, patvirtintus metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti.

                                                                                                           PRANEŠIMAS
Kaišiadorių kredito unijos nariams:
2018 m. kovo mėn. 20 d. 17.00 val. Kaišiadorių kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šaukiamas Kaišiadorių kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė tikrųjų unijos narių. Neįvykus šiam susirinkimui, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2018 m. kovo mėn. 27 d. 17.30 val. Žiežmarių kultūros centro salėje (Vytauto g. 13, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav. ).
Darbotvarkė:
1. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas.
2. Susirinkimo sekretoriaus rinkimas.
3. Susirinkimo pirmininko rinkimas.
4. Pajininkų atstovo pasirašyti susirinkimo protokolą rinkimas.
5. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
6. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
7. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
8. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
9. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno/nuostolio paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno/nuostolio paskirstymo priėmimas.
10. 2018 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
11. Valdybos narių rinkimas.
12. Valdybos pirmininko rinkimas.
13. Stebėtojų tarybos narių rinkimas.
14. Stebėtojų tarybos pirmininko rinkimas.
15. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
16. Audito įmonės 2018 finansinių metų kredito unijos finansinei atskaitomybei patikrinti rinkimas ir lėšų, kurios bus skirtos audito įmonei apmokėti limito nustatymas.

Kredito unijos nariai nuo 2018 m. kovo mėn. 9 d. unijos patalpose (Birutės g. 4-2) galės susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke.
Informaciją teikia J.Bartusevičienė, tel. 8 346 60067, e. p. info@k-u.lt

Valdyba