Darbo laikas: 08.00-17.00

Narystė

Vytauto Didžiojo kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

          Vytauto Didžiojo kredito unijos, įsikūrusios adresu Birutės g. 4-2, Kaišiadorys, pakartotiniame visuotiniame narių susirinkime, įvykusiame 2022 m. balandžio 20 d. buvo priimti sprendimai:

 1. Patvirtinta ir teigiamai įvertinta valdybos ataskaita.
 2. Patvirtinta ir teigiamai įvertinta paskolų komiteto ataskaita.
 3. Patvirtinta ir teigiamai įvertinta stebėtojų tarybos ataskaita.
 4. Patvirtinta ir teigiamai įvertinta vidaus audito tarnybos ataskaita.
 5. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstytas 2021 metų pelnas.
 6. Patvirtinta 2022 m. pajamų-išlaidų sąmata.
 7. Išrinkti valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.
 8. Išrinkti stebėtojų tarybos nariai ir stebėtojų tarybos pirmininkas.
 9. Suteiktas įgaliojimas valdybai visai kadencijai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 10. Patvirtinta kredito unijos įstatų nauja redakcija.

   Valdyba

 

* * * * * * *
 
Informuojame, kad nuo 2020-09-28 keičiasi mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, su pakeitimais galite susipažinti: KU mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos (įsigalios nuo 2020-09-28)
* * * * * * *
Kviečiame susipažinti su Vytauto Didžiojo kredito unijos Asmens duomenų tvarkymo politika ir Slapukų tvarkymo politika.
Išsamesnę informaciją apie Vytauto Didžiojo kredito unijos vykdomą asmens duomenų tvarkymą ir Jūsų teises rasite mūsų Asmens duomenų tvarkymo politikoje bei jos pirmame priede Slapukų politikoje: Asmens duomenų tvarkymo politika.
* * * * * * *

Viešinama informacija apie skundų procesą.

KU elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės (įsigalioja 2020-03-02)

KU mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos (įsigalioja nuo 2019-07-15)

NEGALIOJANTYS:

Narystė

Vytauto Didžiojo (buvusi Kaišiadorių) kredito unijos nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, kurie gyvena, dirba ar mokosi Kaišiadorių sav., Elektrėnų sav., Kauno miesto ir rajono savivaldybių., Prienų r. sav., Jonavos r. sav., Trakų r. sav., Širvintų r. sav. rajonų teritorijose.

Asocijuotais nariais gali būti Lietuvos Respublikoje registruoti ir Kaišiadorių sav., Elektrėnų sav., Kauno m. sav., Prienų r. sav., Jonavos r. sav., Trakų r. sav., Širvintų r. sav. rajonų teritorijose buveinę turintys juridiniai asmenys:

 • asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, viešosios įstaigos, kurių dalininkės nėra valstybės institucijos, kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), žemės ūkio bendrovės;
 • kredito unijos narių – fizinių asmenų individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, kuriose Kredito unijos narys ar nariai valdo įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalis, suteikiančias teisę kontroliuoti įmonės veiklą.

Vytauto Didžiojo kredito unijos asocijuotas narys privalo vykdyti visas kredito unijos nario pareigas ir gali naudotis visomis kredito unijos teikiamomis paslaugomis ir nario teisėmis, išskyrus teisę balsuoti, būti išrinktam į kredito unijos valdymo ir priežiūros organus, komisijas, komitetus ir tarnybas.

Narystė Vytauto Didžiojo KU

 • Asmenys norintys tapti Vytauto Didžiojo kredito unijos nariais ir atitinkantys KU įstatuose numatytus reikalavimus, pateikia raštišką prašymą Kaišiadorių kredito unijos valdybai.
 • Užpildo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
 • Asocijuotais nariais norintys tapti juridiniai asmenys, atitinkantys KU įstatuose numatytus reikalavimus, kartu su prašymu kredito unijos valdybai turi pateikti valdymo organų sprendimą įstoti į kredito uniją ir įsigyti pajų, registravimo pažymėjimo ir įstatų kopijas bei informaciją apie tai, ar jie atitinka LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme numatytų mažų ir labai mažų įmonių statusą.
 • Sprendimą dėl naujo nario priėmimo priima kredito unijos valdyba,  PER SAVAITĘ
 • Asmuo, tapdamas Vytauto Didžiojo KU nariu, pateikia reikiamus dokumentus,) ir įmoka Vytauto Didžiojo KU įstatuose nustatyto dydžio pajinį įnašą (minimalus pajinis įnašas – 30 Eur).

Atsiskaitymai su kredito unijos nariais

Kiekvienas Vytauto Didžiojo kredito unijos narys turi teisę savo noru išstoti iš kredito unijos, pateikiant raštišką prašymą Vytauto Didžiojo kredito unijos valdybai. Išstoti iš kredito unijos galima tik pasibaigus finansiniams metams.

Kiekvienam, nusprendusiam išstoti iš kredito unijos, kredito unija grąžina jo turimą pajų, jei narys yra atsiskaitęs su kredito unija. Vytauto Didžiojo kredito unija su išstojusiu nariu atsiskaito, išmokėdama jam priklausantį pajinį įnašą ir kitas išmokas, susijusias su jo dalyvavimu kredito unijos pajiniame kapitale, ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo narystės kredito unijoje pasibaigimo dienos. Mirus nariui, jam priklausančios lėšos išmokamos jo įpėdiniams tokia pat tvarka kaip ir išstojimo ar pašalinimo atvejais.

Remiantis kredito unijų įstatymo (įstatymo redakcija nuo 2017-01-01) 14 straipsniu, Vytauto Didžiojo kredito unija, grąžindama asmeniui jo pajinį įnašą už pagrindinį ir (ar) papildomus pajus, privalo jį proporcingai, atsižvelgdama į tų metų, kuriais narystė kredito unijoje pasibaigė ar kuriais kredito unijoje buvo gautas prašymas grąžinti pajinius įnašus už papildomus pajus, patvirtintus metinėje balansinėje ataskaitoje įrašytas kredito unijos nuostolių sumas, sumažinti.

 

PRANEŠIMAS

Vytauto Didžiojo kredito unijos nariams

 

2022 m. balandžio 20 d. 17.00 val. šaukiamas  Vytauto Didžiojo kredito unijos pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks Darsūniškio bendruomenės namuose  

(Vytauto Didžiojo g. 13, Darsūniškio k., Kaišiadorių r. sav.).

 

Darbotvarkė:

 1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2022 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 8. Stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 10. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

 

Atsižvelgiant į šalyje susiklosčiusią situaciją dėl COVID19, prašome kredito unijos narių visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais balsuoti raštu iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį, kurį galite rasti unijos patalpose, adresu Birutės g. 4-2, Kaišiadorys arba

kreiptis e. paštu info@k-u.lt

 

Kredito unijos nariai susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke gali unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys).

Informaciją teikia L.Rudytė, tel. 8 618 89829, e. p. info@k-u.lt

 

Valdyba

PRANEŠIMAS

Vytauto Didžiojo kredito unijos nariams:

 

2022 m. balandžio mėn. 11 d. 17.00 val. Vytauto Didžiojo kredito unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys) šaukiamas Vytauto Didžiojo  kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas. Neįvykus šiam susirinkimui, yra šaukiamas pakartotinis susirinkimas 2022 m. balandžio mėn. 20 d. 17.00 val.

Darsūniškio bendruomenės namuose  (Vytauto Didžiojo g. 13, Darsūniškio k., Kaišiadorių r. sav.).

 

Darbotvarkė:

 1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 3. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 4. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
 5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
 6. 2022 m. unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 7. Valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
 8. Stebėtojų tarybos narių ir pirmininko rinkimas.
 9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
 10. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.

 

Atsižvelgiant į šalyje susiklosčiusią situaciją dėl COVID19, prašome kredito unijos narių visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais balsuoti raštu iš anksto, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį,  kurį galite rasti unijos patalpose, adresu Birutės g. 4-2, Kaišiadorys arba kreiptis e. paštu info@k-u.lt

 

Kredito unijos nariai susipažinti su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke gali unijos patalpose (Birutės g. 4-2, Kaišiadorys).

Informaciją teikia L.Rudytė, tel. 8 618 89829, e. p. info@k-u.lt

 

Valdyba

 

Nuo 2020 m. kovo 2 d.  keičiasi

 • Elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės bei operacijų limitai

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 2 d. keičiasi Kaišiadorių kredito unijos Elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklės (toliau- Taisyklės).

Su naujomis Elektroninių paslaugų teikimo ir naudojimo taisyklėmis galite susipažinti čia: www.k-u.lt

Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel. 8-346-52395 arba el. paštu kvku@lku.lt.

Jei sutinkate su Taisyklių pakeitimais, Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Jei nesutinkate su šiais pakeitimais, turite teisę neatlygintinai nutraukti su kredito unija sudarytą Elektroninių paslaugų teikimo sutartį iki Taisyklių įsigaliojimo dienos.

Taip pat primename, kad nuo 2020-ųjų kovo 2 d. prisijungimui prie e.bankininkystės „i-Unija“ ir operacijų tvirtinimui nebebus naudojamos kodų kortelės.

Nuo  2020-ųjų kovo 2 d. jungtis prie „i-Unija“ bei tvirtinti operacijas joje galėsite nauja priemone – suvesdami vienkartinį saugos kodą, kurį gausite SMS žinute. Vienkartiniu saugos kodu tvirtinamoms operacijoms nustatyti limitai:

Vienos operacijos limitas – 2000 Eur

Bendras dienos operacijų limitas – 3000 Eur.

Primename, kad norėdami operacijas tvirtinti vienkartiniu saugos kodu, gautu SMS žinute, privalote nurodyti mobiliojo telefono numerį šio kodo siuntimui. Tai atlikti galite atvykę į kredito uniją ir pateikę nustatytos formos prašymą arba prisijungę prie e.bankininkystės „i-Unija“ su mobiliuoju e.parašu:

> meniu punkte „Mano i-Unija“  pasirinkite skiltį „Mano duomenys

> duomenų lange pasirinkite „Kontaktai“ ir pažymėkite varnelę langelyje „Naudoti prisijungimui prie i-Unija/operacijų tvirtinimui“ prie to mobiliojo telefono numerio, kuriuo norite gauti vienkartinius kodus.

 

Pagarbiai,

Kaišiadorių kredito unija

Gerbiami kredito unijos nariai,

Informuojame, kad nuo 2019 m. gegužės 1 d. yra keičiamos kai kurios Jūsų turimo Taupomojo indėlio (toliau – Indėlis) sutarties sąlygos.

Iki pokyčių Jūsų Indėlis buvo neterminuotas, nuo 2019 m. gegužės 1 d. jam bus nustatomas terminas – 3 m. su automatiniu pratęsimu. Tai reiškia, kad kas 3 metus Jums bus perskaičiuojamas palūkanų normos dydis pagal pratęsimo dieną galiojančias kredito unijos palūkanų normas.

Šiuo metu galiojanti palūkanų norma Jums bus taikoma iki 2022 m. gegužės 1 d.

Kadangi Indėlis tampa terminuotu, atsiranda nutraukimo anksčiau laiko sąlyga – palūkanos yra nemokamos už paskutinius 6 mėn.

Kaip ir anksčiau, ir toliau galėsite pasinaudoti dalinio lėšų išėmimo sąlyga – vieną kartą per mėnesį ne daugiau 75 proc. indėlio balanso.

Kaip ir anksčiau, galėsite Indėlį papildyti. Norime pranešti, kad po 2019 m. gegužės 1 d. mes Jums siūlome galimybę pasirinkti ir periodinio Indėlio papildymo sąlygą: papildyti Indėlio sąskaitą pageidaujamu periodiškumu (galimi pasirinkimo variantai – kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį, kas metus). Periodiniam papildymui galite nustatyti galiojimo laiką, bet kada jį sustabdyti, o sustabdžius ir vėl nustatyti. Jeigu su Indėliu susietoje sąskaitoje nepakaks lėšų periodiniam papildymui, ši suma nuskaitoma nebus, tad prievolės taupyti nėra. Jeigu norite pasirinkti periodinį papildymą – susisiekite su mumis.

Jeigu nesutinkate su pasikeitusiomis Indėlio sutarties sąlygomis, turite teisę per 60 dienų nuo šio pranešimo gavimo datos nutraukti Indėlio sutartį, šiuo atveju Jums bus išmokėtos visos priskaičiuotos ir sukauptos palūkanos.

Jeigu turite daugiau klausimų, susisiekite su mumis telefonu 8-346-52395 arba elektroniniu paštu kvku@lku.lt

DĖMESIO:

Atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.